Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD462
Tytuł

Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych

POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz zmianie niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecnie podstawową formą wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi jest tradycyjny sposób komunikacji, oparty o papierową przesyłkę poleconą, lub osobista wizyta w punkcie obsługi klienta. Administracja publiczna coraz częściej zapewnia odbiorcom usługi udostępniane w dedykowanym systemie lub na ePUAP, przeznaczone dla określonego celu lub określonej sprawy.
W chwili obecnej praktycznie wszyscy obywatele i pozostałe podmioty mogą korzystać z usługi doręczenia elektronicznego na ePUAP za pomocą konta, które umożliwia doręczanie korespondencji na Elektroniczne Skrzynki Podawcze (ESP) podmiotów publicznych. Doręczenie przy pomocy skrzynek ePUAP jest skuteczne tylko w komunikacji z podmiotami publicznymi i tylko w ramach spraw wszczętych za jego pomocą lub dla których została wyrażona zgoda na doręczanie elektroniczne. Obecnie podmiot korzystający z ePUAP może mieć wiele adresów e-skrzynek, zakładanych często w celu wysłania i odebrania korespondencji tylko w jednej sprawie. W efekcie funkcjonuje wiele adresów elektronicznych, które są trudne do wyszukania i w praktyce są znane tylko określonym podmiotom publicznym korespondującym z danym podmiotem. Każdy z nich zarządza własną listą adresów elektronicznych swoich klientów, w tym nawet kilkoma adresami jednego klienta dla różnych spraw.
W przypadku podmiotów publicznych ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne nakłada na podmioty publiczne obowiązek posiadania ESP, jednakże taki adres jest również trudny do wyszukania, a ponadto doręczenie na niego jest skuteczne tylko w niektórych procedurach, gdyż liczne przepisy regulujące zasady doręczeń elektronicznych w określonych sytuacjach wykluczają możliwość wykorzystania tego sposobu komunikacji. Dodatkowo istotnym utrudnieniem jest fakt, że pomimo wymogu posiadania skrzynki podawczej wśród urzędów, tylko 97% posiada ESP, którą ponad połowa jednostek wykorzystuje do odbierania pism i wysyłania dokumentów w odpowiedzi, gdy sprawa wpłynęła drogą elektroniczną, a tylko 23% podmiotów używa ESP do odbierania i wysyłania pism w różnych innych sprawach.
Dotychczas nie zostało dotychczas stworzone i udostępnione do powszechnego użytku jednorodne rozwiązanie teleinformatyczne umożliwiające skuteczną, alternatywną do tradycyjnej formy, wymianę korespondencji drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru. Każdy podmiot publiczny musi sobie radzić z tym obowiązkiem we własnym zakresie, tworząc samodzielne systemy informatyczne, usługi lub procedury. Zdiagnozowana „silosowość” i fragmentaryczność rozwiązań oraz często mało efektywne zarządzanie projektami przełożyły się na brak synergii pomiędzy działaniami podejmowanymi w różnych sektorach czy resortach.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Kluczowe dla projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz zmianie innych ustaw jest zdefiniowanie zasad korzystania z usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i usługi pocztowej przesyłki hybrydowej wraz z umocowaniem jej w przepisach prawa, tak by móc wykorzystać ją w komunikacji pomiędzy stronami jako metodę skuteczną prawnie na równi z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczenia osobistego.
Proponowane przepisy ustawy stworzą ramy prawne do opracowania i wdrożenia przez Ministerstwo Cyfryzacji: Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i narzędzia umożliwiającego obywatelom, przedsiębiorcom oraz podmiotom sektora publicznego skuteczne i przyjazne doręczenia dokumentów w postaci elektronicznej.
Wprowadzane rozwiązanie techniczne wraz z wypracowanym standardem będzie zgodne z wymaganiami dla usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (rozporządzenie eIDAS).
Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (e-Doręczenia) oraz usługi pocztowej przesyłki hybrydowej w kontaktach z podmiotami publicznymi będzie powierzone Narodowemu Operatorowi Cyfrowemu (NOC).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC MI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Zagórski Minister Cyfryzacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24.09.2019 r. z autopoprawkami oraz uwagami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.09.2019
do góry