BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r61011831401759,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-projektu-zmiany-Umowy-Partnerstwa-na-la.html
2020-10-26, 08:37
Numer projektuID238
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie projektu zmiany Umowy Partnerstwa na lata 2014 - 2020

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Uchwała ma na celu modyfikację postanowień Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 umożliwiającą realizację w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej na lata 2014-2020 działań z zakresu Programu Dostępność Plus. Dla Programu Dostępność Plus środki funduszy europejskich są jednym z istotnych źródeł finansowania. Ponadto, w celu sprawnego wydatkowania ww. środków umożliwiono zakup pojazdów taboru komunikacji publicznej z silnikami hybrydowymi łączącymi paliwo diesel z jednym z rodzajów paliwa ze źródeł alternatywnych. Dokument dostosowano także do zmian finansowych programów operacyjnych uzgodnionych z Komisją Europejską.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uchwała przewiduje wprowadzenie zmian w postanowieniach Umowy Partnerstwa mających na celu umożliwienie realizacji w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej na lata 2014-2020 działań z zakresu Programu Dostępność Plus.
Główne zmiany obejmą aktualizację postanowień Umowy Partnerstwa w części dotyczącej strategii wykorzystania funduszy zapewniających wsparcie w ramach polityki spójności w poszczególnych celach tematycznych, w tym m.in.:
 - wprowadzenie możliwości współfinansowania projektów polegających na zakupie pojazdów taboru komunikacji publicznej zasilanych przynajmniej częściowo paliwami alternatywnymi w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE, w tym pojazdów z silnikami hybrydowymi łączącymi paliwo diesel (spełniające normę EURO-6) oraz napęd elektryczny,
 - umożliwienie objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących,
 - umożliwienie realizacji działań ukierunkowanych na poprawę mobilności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami,
 - wsparcie na poziomie krajowym pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób
   o szczególnych potrzebach,
 - umożliwienie sfinansowania infrastruktury na rzecz poprawy dostępności w ramach projektów rewitalizacyjnych,
 - dodanie informacji o wyodrębnieniu na poziomie krajowym celu szczegółowego dedykowanego włączeniu idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia,
 - umożliwienie realizacji działań zwiększających dostępność budynków i przestrzeni,
 - umożliwienie realizacji szerokiego pakietu działań na rzecz włączenia dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia,
 - modyfikację postanowień odnoszących się do koordynacji i komplementarności pomiędzy funduszami, politykami i instrumentami w ramach celu tematycznego 6 oraz pomiędzy       Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a pozostałymi funduszami.

Ponadto, w konsekwencji uzgodnienia zakresów programów operacyjnych z Komisją Europejską, zaktualizowane zostały postanowienia części 1.4 Zarys finansowania.  Dodatkowo, w związku ze zmianami w systemie realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, zmodyfikowano postanowienia odnoszące się do systemu instytucjonalnego ww. programu. Treść Umowy Partnerstwa dostosowano też do zmian prawa UE oraz prawodawstwa krajowego. 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJerzy Kwieciński Minister Inwestycji i Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 września 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.09.2019
Rejestr zmian