BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r6084885578759,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Kodeks-postepowania-cywilnego.html
2020-10-29, 04:02
Numer projektuUD544
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych jest reakcją na sygnały obywateli wpływające m. in. do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wskazujące na brak regulacji przeciwdziałającej przekraczaniu przez organ rentowy ustawowego terminu do przekazania sądowi akt rentowych wraz z odwołaniem od decyzji organu rentowego. Celem nowelizacji ustawy jest wprowadzenie do postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych instytucji „ponaglenia”.  

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozwiązanie przewiduje dodanie w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych instytucji „ponaglenia”, która ma stanowić skuteczny środek umożliwiający stronie zasygnalizowanie sądowi, że organ rentowy opóźnia się z przekazaniem sądowi złożonego odwołania do właściwego sądu. Wniosek o ponaglenie nie ma charakteru środka zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Służyć ma de facto wszczęciu postępowania incydentalnego (wpadkowego), którego celem nie jest rozstrzygnięcie sprawy co do istoty, a jedynie zweryfikowanie przez sąd właściwy do rozpoznania spraw, czy zaistniał stan bezczynności.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuŁukasz Piebiak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 13.06.2019
Rejestr zmian