Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD583
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu danych na potrzeby wykazu adresowo-mieszkaniowego, przewidzianych do weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienie przez gminy w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej regulacji jest wykonanie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775), zgodnie z którym Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych na potrzeby wykazu adresowo-mieszkaniowego, przewidzianych do weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia przez gminy, mając na względzie konieczność zapewnienia jego kompletności i aktualności niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego z osobą fizyczną objętą spisem powszechnym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wykonanie upoważnienia ustawowego wynikającego z  art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775).
Wykaz adresowo-mieszkaniowy zostanie przekazany do gmin w postaci elektronicznej. Lokalizacja adresów zostanie udostępniona za pomocą aplikacji internetowej zawierającej moduł mapowy. Dane wykazu adresowo-mieszkaniowego, wskazane w załączniku do projektowanego rozporządzenia zostaną zweryfikowane, zaktualizowane lub uzupełnione przez gminy, w celu umożliwienia przeprowadzenia spisu powszechnego. Dane te obejmują dane adresowe: budynków, mieszkań i obiektów zbiorowego zakwaterowania oraz dodatkowe informacje opisujące te obiekty i ułatwiające ich identyfikację w terenie.
Celem tych prac jest ustalenie ostatecznej zbiorowości obiektów podlegających spisaniu i poprawności ich adresów.
Na podstawie danych ujętych w wykazie adresowo-mieszkaniowym oraz danych przekazanych z rejestrów urzędowych, z systemów informacyjnych administracji publicznej, a także z niepublicznych systemów informacyjnych zostanie przygotowany operat spisowy, a sam wykaz  posłuży do zarządzania pracami spisowymi. Wykorzystany zostanie m. in. do monitorowania postępów spisu, zarządzania rachmistrzami spisowymi, a przede wszystkim jako narzędzie kontrolne w zakresie kompletności spisanych obiektów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuGUS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMGUS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry