Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD502
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji​

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1016) wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.) w zakresie zmiany właściwości rzeczowej organu wykonawczego (likwidacyjnego). Znowelizowane przepisy ustawy – Kodeks karny skarbowy w art. 179 § 6 rozszerzyły uprawienia naczelnika urzędu celno-skarbowego jako organu likwidacyjnego o wykonywanie orzeczenia o przepadku innych przedmiotów niż towary nieunijne, o których mowa w art. 179 § 5 tej ustawy, w prowadzonych przez ten organ sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Z tego też względu konieczna stała się nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia w powyższym zakresie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do art. 179 § 6 ustawy – Kodeks karny skarbowy, zgodnie z którym naczelnik urzędu celno-skarbowego jest organem postępowania wykonawczego właściwym do wykonania orzeczenia o przepadku przedmiotów także w zakresie innych przedmiotów, niż przedmioty o nieunijnym statusie celnym, w prowadzonych przez ten organ sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Likwidacja tych towarów należała przed zmianą ww. ustawy do kompetencji naczelnika urzędu skarbowego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Kościński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 września 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 01.10.2019
do góry