Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD586
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wydanie nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, jest konieczne ze względu na utratę mocy z dniem 1 grudnia 2019 r. przez dotychczas obowiązujące rozporządzenie, co wynika z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), zgodnie z którym dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 6 tej ustawy w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, nie dłużej jednak niż do dnia 1 grudnia 2019 r.
Ponadto, projektowane rozporządzenie ma umożliwić wykonanie postanowień zawartych w uchwale nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w szczególności w zakresie wnioskowania o wsparcie finansowe z ww. Programu przez szkoły ponadpodstawowe, które rozpoczęły funkcjonowanie z dniem 1 września 2019 r. Ponadto, w związku z przekształceniem z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowych szkolnych punktów konsultacyjnych w szkoły polskie w rozporządzeniu nazwę „szkolny punkt konsultacyjny” zastąpiono nazwą „szkoła polska”.
Pozostałe zmiany wprowadzone w nowym rozporządzeniu wynikają ze zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm) oraz ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Głównym celem projektowanego rozporządzenia jest zapewnienie, aby wszystkie typy szkół, w których odbywa się kształcenie dzieci i młodzieży, mogły skorzystać ze wsparcia finansowego na zakup książek udzielanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Projektowane rozporządzenie przewiduje, że wsparcie finansowe na zakup książek może być udzielone organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły: ośmioletnia szkoła podstawowa dla dzieci i młodzieży, branżowa szkoła I stopnia, czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży, pięcioletnie technikum, szkoła policealna prowadząca kształcenie w formie dziennej i szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, a także szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne.
Projektowane rozporządzenie będzie uwzględniało zmiany w zakresie organizacji szkoły policealnej, która od dnia 1 września 2019 r. funkcjonuje bez podziału na szkołę dla młodzieży i szkołę dla dorosłych, lecz jako szkoła, w której kształcenie, w zależności od nauczanego zawodu, jest prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. W związku z powyższym, przewiduje się, że ze wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa będzie mogła skorzystać jedynie szkoła policealna, w której kształcenie jest prowadzone w formie dziennej, ponieważ jest ona odpowiednikiem dotychczasowej szkoły policealnej dla młodzieży. Kształcenie prowadzone w formie stacjonarnej lub zaocznej dotyczy dorosłych, zaś adresatami Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa są dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz szkoły, do których one uczęszczają.
W projektowanym rozporządzeniu zostały zaproponowane nowe uregulowania dotyczące ubiegania się o finansowe wsparcie na rok 2020. Zgodnie z przepisami dotychczasowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. poz. 1667), obowiązującymi w latach 2016 - 2019, organ prowadzący mógł otrzymać jednokrotnie wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół i bibliotek pedagogicznych. W projektowanym rozporządzeniu zrezygnowano z tego uregulowania ze względu na niewykorzystanie przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne całej kwoty zabezpieczonej w rezerwie celowej budżetu państwa na 2019 r. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego wynikająca z wniosków przekazanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej przez poszczególnych wojewodów, ministrów oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wyniosła 15 581 676 zł, co stanowi około 50% kwoty wsparcia finansowego możliwej do wykorzystania. Dlatego też w projektowanym rozporządzeniu przewidziano, aby w przypadku wsparcia finansowego udzielanego na rok 2020 środki budżetu państwa zaplanowane na ten rok zostały podzielone między wojewodów oraz ministrów w pierwszej kolejności proporcjonalnie do wysokości wnioskowanych odpowiednio przez organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą kwot wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych, bibliotek szkół w ORPEG oraz bibliotek pedagogicznych, w odniesieniu do których wsparcie w ubiegłych latach nie zostało udzielone, a w przypadku gdy pozostaną niewykorzystane środki – proporcjonalnie do wysokości ponownie wnioskowanych kwot wsparcia finansowego. Wskutek przyjęcia takiego rozwiązania cała kwota środków budżetu państwa zaplanowana w rezerwie celowej na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2020 r. będzie mogła zostać wykorzystana na zakup książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Zespoły oceniające wnioski w pierwszej kolejności będą uwzględniały te wnioski obejmujące szkoły, które do tej pory nie brały udziału w realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, tj. nie ubiegały się o udzielenie wsparcia finansowego w latach 2016 - 2019 lub ubiegały się, ale wsparcia nie otrzymały.
Ponadto, w związku z przekształceniem z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowych szkolnych punktów konsultacyjnych w szkoły polskie w rozporządzeniu nazwę „szkolny punkt konsultacyjny” zastąpiono nazwą „szkoła polska”, a także uwzględniono prowadzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zespoły szkół i szkoły w Polsce, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Dodatkowo uzupełniono katalog ministrów będących organami prowadzącymi szkoły, którzy mogą ubiegać się o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do prowadzonych przez siebie szkół.
W projektowanym rozporządzeniu, zawarto również przepisy przejściowe niezbędne do prawidłowego realizowania działań zaplanowanych w ramach Programu, w tym przekazywania sprawozdań przez ministrów i inne organy prowadzące szkoły, objęte wsparciem finansowym w ramach Programu w 2019 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Kopeć Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 listopada 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.11.2019
do góry