Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUA36
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Jednym z najistotniejszych problemów ochrony zdrowia w naszym kraju jest ograniczona dostępność świadczeń opieki zdrowotnej dla obywateli, co bezpośrednio przejawia się gorszymi wynikami wskaźników zdrowia w porównaniu do innych państw, w szczególności państw członkowskich Unii Europejskiej. Rozwiązaniem problemu jest poszerzenie dostępu do świadczeń gwarantowanych – świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia w ogólnej liczbie 39.646.869 osób zarejestrowanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych na koniec 2016 r. 33.786.253 osób określa się mianem ubezpieczonych, a 35.154.161 osób (tj. 87,7%) to osoby, które posiadały prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, co wskazuje, iż część osób jest obecnie pozbawiona prawa do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych i oznacza niepełną realizację norm wynikających z art. 68 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.
Przyjęta w Rzeczypospolitej Polskiej konstrukcja systemu ochrony zdrowia oraz sposób jego finansowania, powoduje, że powyższym ograniczeniom formalnym towarzyszą istotne ograniczenia oraz nierówności w dostępie do świadczeń gwarantowanych, wynikające w szczególności z niskiego poziomu finansowania systemu ochrony zdrowia (zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych). Ograniczenie dostępu do świadczeń gwarantowanych przyjmuje w szczególności postać kolejek pacjentów oczekujących na udzielenie niezbędnych świadczeń.
Dane i opracowania międzynarodowe jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy są niskie (w szczególności w porównaniu do innych państw) wydatki na ochronę zdrowia, w tym w szczególności wydatki publiczne w tym zakresie. W 2015 r. zgodnie z danymi OECD (raport „Health at a Glance: Europe 2016 State of Health in the EU Cycle”), publiczne wydatki na ochronę zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej wynosiły 4,5% PKB (podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej – 28 krajów wynosiła 7,7% PKB.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektu jest zapewnienie szerszego dostępu do świadczeń gwarantowanych, w ujęciu formalnym – przez zapewnienie go wszystkim obywatelom polskim posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ujęciu materialnym – poprzez zwiększenie środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych (a więc umożliwienie Narodowemu Funduszowi Zdrowia zakontraktowanie większej liczby udzielanych świadczeń).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKatarzyna Głowala Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 października 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.11.2017
do góry