Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD286
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 963, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o s.u.s. określa 2-letni preferencyjny okres opłacania składek dla osób rozpoczynających pozarolniczą działalność. Część z przedsiębiorców zawiesza lub rezygnuje z prowadzenia pozarolniczej działalności w 2 pierwszych latach jej prowadzenia. Proponuje się, by okres preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wydłużyć o rok, tj. do okresu 3-letniego. Dopiero po tym okresie osoby prowadzące pozarolniczą działalność zaczną opłacać składkę na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej 60% przeciętnego wynagrodzenia (obecnie po 2 latach).
Proponowane rozwiązanie wpłynie na wzrost liczby osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności i zwiększy wskaźnik przeżycia przedsiębiorstw.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Podstawowym celem projektu ustawy jest ułatwienie prowadzenia działalności pozarolniczej w pierwszych latach od jej rozpoczęcia, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i pobudzenie aktywności zawodowej poprzez wydłużenie okresu preferencyjnego opłacania składek i obniżenie w związku z powyższym kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców. Zaletą rozwiązania jest oddziaływanie w sposób jednakowy na wszystkie osoby rozpoczynające pozarolniczą działalność, bez jakiegokolwiek różnicowania.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

W dniu 30 października 2017 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął decyzję o zaprzestaniu dalszych prac nad projektem ww. ustawy. Jednocześnie podjął decyzję, że w pakiecie ustaw „Konstytucji Biznesu” zostaną uwzględnione: mechanizm działalności nierejestrowanej oraz 6-miesięczne zwolnienie przedsiębiorców z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne (tzw. „ulga na start”). W dniu 14 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z autopoprawką oraz zdecydowała o skierowaniu go do Sejmu, upoważniając Ministra Rozwoju i Finansów do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.05.2019
do góry