Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów


Numer projektuUD141
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Problemy w zakresie funkcjonującego systemu finansowania zadań światowych, ukształtowanego ok. 20 lat temu, zgłaszane są od wielu lat przez różne podmioty realizujące zadania oświatowe, w tym przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty prowadzące szkoły i placówki oświatowe oraz regionalne izby obrachunkowe. Część zgłaszanych problemów dotyczy niejasnych lub budzących wątpliwości interpretacyjne przepisów systemu finansowania oświaty oraz dosyć wysokiego stopnia skomplikowania niektórych rozwiązań (np. dotacja na zapewnienie darmowych podręczników, algorytm podziału subwencji). Samorządy terytorialne zgłaszają problemy związane z niewystarczającą wysokością środków przekazywanych na różne zadania oświatowe. Ponadto Najwyższa Izba Kontroli w ramach kontroli finansowania zadań oświatowych podnosiła wielokrotnie kwestie braku powiązania finansowania z rzeczywistymi kosztami zadań oświatowych.
Wszystkie te problemy powodują potrzebę zweryfikowania obecnego systemu finansowania zadań oświatowych i stworzenia spójnego zbioru przepisów w tym zakresie, który zostałby ujęty w jednym, nowym akcie prawnym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie planuje się uporządkowanie dotychczasowych rozwiązań oraz wprowadzenie nowych rozwiązań m.in. w zakresie:
1. Zmiany sposobu finansowania zadania polegającego na zapewnieniu dla uczniów szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Zmiana ma polegać na uwzględnieniu finansowania tego zadania częściowo w ramach subwencji oświatowej a częściowo poprzez dotację celową. Obecnie zadanie jest w całości finansowane w ramach dotacji celowej.
2. Uproszczenia systemu udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
3. Ustalenia ogólnych zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Zalewska Minister Edukacji Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji 28 września 2016, 09:57
Rejestr zmian