Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD141
Tytuł

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecnie w przepisach dotyczących finansowania zadań oświatowych znajduje się wiele rozwiązań, które wymagają zweryfikowania, np. dotacja przedszkolna, dotacja podręcznikowa, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, subwencja oświatowa, finansowanie świadczeń o charakterze socjalnym itp. Jednocześnie zgłaszanych jest wiele problemów dotyczących niejasnych lub budzących wątpliwości interpretacyjne przepisów w zakresie systemu finansowania zadań oświatowych oraz wysokiego stopnia skomplikowania niektórych rozwiązań (np. dotacja na zapewnienie darmowych podręczników, algorytm podziału subwencji oświatowej)..
Wobec pojawiających się wątpliwości i problemów obecny system finansowania zadań oświatowych wymaga zweryfikowania i stworzenia spójnego zbioru przepisów w tym zakresie, który zostałby ujęty w jednym, nowym akcie prawnym.  
Zweryfikowanie obecnego systemu finansowania zadań oświatowych pozwoli też na wprowadzenie zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. Obowiązujące rozwiązania przewidziane w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) są nieadekwatne do zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych i demograficznych funkcjonowania szkół. Zarówno przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, jak i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, postulują konieczność wprowadzenia zmian. Najczęściej podnoszonymi kwestiami wymagającymi zmiany są: czas pracy nauczycieli, wynagrodzenie oraz uprawnienia nauczycieli o charakterze socjalnym, awans zawodowy, urlopy nauczycieli. Wszystkie powyższe zagadnienia zostaną ujęte w przygotowywanym projekcie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie planuje się uporządkowanie dotychczasowych rozwiązań oraz wprowadzenie nowych rozwiązań m.in. w zakresie:
1) zmiany sposobu finansowania zadania polegającego na zapewnieniu uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – uproszczenie systemu rozliczania dotacji;
2) naliczania dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne;
3) udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
4) finansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
5) czasu pracy nauczycieli;
6) wynagradzania (dodatek za wyróżniającą ocenę pracy, zmiana terminu wypłaty wynagrodzeń nauczycieli) oraz  uprawnień nauczycieli o charakterze socjalnym;
7) urlopów nauczycieli;
8) awansu zawodowego nauczycieli oraz oceny ich pracy;
9) nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami;
10) uprawnień związanych z rodzicielstwem;
11) asystenta nauczyciela;
12) statusu nauczycieli innych form wychowania przedszkolnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Zalewska Minister Edukacji Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 września 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

rA

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.09.2017
do góry