Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID129
Tytuł

Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port „Solidarność” - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniu 27 kwietnia 2017 roku zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 874).

Konieczność budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wynika z następujących przesłanek:
a) rozwój ruchu lotniczego opartego na systemie węzła (hub-u) może istotnie przyczynić się do wzrostu gospodarczego RP, wynika to najpierw z dwustronnej relacji między wysokością PKB per capita a rozwojem rynku lotniczego;
b) Lotnisko Chopina nie jest w stanie sprostać wymaganiom rosnącego rynku lotniczego w RP;
c) kształt polskiej sieci kolejowej stanowi systemowe ograniczenie konkurencyjności transportu kolejowego pomimo, że transport kolejowy stanowi w założeniu najefektywniejszy środek krajowego transportu zbiorowego (zwłaszcza w RP ze względu na bezpośredni wpływ przemysłu kolejowego na wzrost PNB).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przyjęto koncepcję Centralnego Portu Komunikacyjnego jako węzła transportowego, opartego na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym oraz kolejowym. Port „Solidarność” powinien stanowić centrum udoskonalonego systemu transportu kolejowego. Warunkami rentowności planowanego portu lotniczego jest z jednej strony zapewnienie mu odpowiedniego środowiska rynkowego (rozwoju ruchu transferowego do momentu otwarcia CPK, rozwoju międzykontynentalnych połączeń lotniczych, dostatecznej przepustowości Lotniska Chopina), a równocześnie - najwyższych standardów w zakresie możliwości rozwoju dla nowego lotniska (zadbanie o terminowość, zapewnienie dostatecznej rezerwy terenowej, należyte skomunikowanie aglomeracji warszawskiej, etc.). Warunkiem konkurencyjności systemu kolejowego jest zapewnienie dostępu największych miast w RP w czasie 2-2,5 h, podniesienie prędkości handlowej oraz liczby przewożonych osób.
Istotne novum stanowi rekomendowany w dokumencie system rozbudowy sieci kolejowej. Inwestycje kolejowe w zakresie budowy nowych linii nie będą bowiem pełnić roli nowego autonomicznego podsystemu przewozów (jakby to miało miejsce w przypadku realizacji dotychczasowej wizji „Kolei Dużych Prędkości”), lecz niezbędnych uzupełnień sieci kolejowej spinających ją w układ odpowiadający potrzebom przewozowym Polski. Etap początkowy zwany dalej „etapem zerowym” (konieczny do powstania CPK) zakłada zbudowanie węzła i bezpośrednich łączników umożliwiających szybki dojazd/wyjazd z węzła na linie kolejowe na kierunki południkowe oraz równoleżnikowe, zarówno dla pociągów międzyregionalnych, regionalnych, jak i aglomeracyjnych. W dokumencie zawarto również scenariusze dalszej rozbudowy sieci kolejowej przedstawione, przy czym część z nich mogłaby zostać zrealizowana przed oddaniem Portu „Solidarność” do użytku.
W zakresie inwestycji drogowych niniejsza Koncepcja zakłada przebudowę autostrady A2, jak również budowę Autostradowej Obwodnicy Warszawy przewidzianej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku, przy czym wariant minimalny zakłada wykonanie odcinka około 65 km, łączącego DK 92 (węzeł Sochaczew) - węzeł CPK na A2 - drogę ekspresową S8 - drogę ekspresową S7 (węzeł w Grójcu), wariant optymalny natomiast (zapewniający swobodny dojazd do CPK i przekierowanie ruchu ciężarowego wokół Warszawy) zakłada wykonanie odcinków o łącznej długości 248 km łączącej ponadto Grójec (S8) - Kołbiel (Węzeł S17) - Mińsk Mazowiecki (Węzeł A2) - oraz Sochaczew - Wyszogród - Zakroczym - Serock - Wyszków. Należy przy tym podkreślić, że nie ma potrzeby budowy całej obwodnicy w standardzie A.
W zakresie inwestycji związanych z integracją Warszawy i Łodzi Koncepcja przewiduje stworzenie prawnych i infrastrukturalnych możliwości do ulokowania w otoczeniu Portu „Solidarność” nowego miasta, w skład którego mogłyby wchodzić np. parki biznesu, światowej skali centrum targowo-wystawiennicze i kongresowe obsługujące region Europy Środkowej, centra konferencyjne, obiekty biurowo-administracyjne, czy np. campus współtworzony przez federację polskich wyższych uczelni. Koncepcja przewiduje również wdrożenie programów rozwojowych związanych ze znajdującymi się w okolicy CPK ważnymi obiektami dziedzictwa narodowego czy przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi pobliskich obszarów zurbanizowanych (np. w Łodzi).
Koncepcja zakłada koszty komponentu lotniczego w wysokości 16-19 mld PLN (w oparciu o koszty wzniesienia porównywalnych portów lotniczych na świecie), koszty komponentu kolejowego w wysokości 8-9 mld PLN (w oparciu o szacunki zawarte w Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości „Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław”), koszty komponentu drogowego to od 1,75 mld PLN (w przypadku budowy 65 km) do 6,87 mld PLN (w przypadku rozbudowy Autostradowej Obwodnicy Warszawy, w oparciu o szacunki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). Łącznie realizacja podstawowych założeń niniejszego dokumentu przy założeniu najszerszego zakresu prac zawiera się tym samym między kwotami 30,9 a 34,9 mld PLN. Ze względu na zróżnicowany charakter poszczególnych komponentów, dla każdego z nich może być rozważana inna strategia pozyskania finansowania, dlatego też na obecnym etapie nie uznano za celowe szczegółowego przesądzania o sposobie pozyskania finansowania. Przyjęte harmonogramy zmierzają do zakończenia podstawowego procesu inwestycyjnego do 2027 r., zakładając równoległe prowadzenie poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMikołaj Wild Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 listopada 2017 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.11.2017
do góry