Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD587
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Narodowego  Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanego rozporządzenia jest połączenie instytutów badawczych uczestniczących w systemie ochrony zdrowia o nazwach: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, zwany dalej „PZH”, oraz  Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, zwany dalej „IŻŻ”, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350).
Połączenie ww. Instytutów będzie miało na celu osiągnięcie określonych zamierzeń strategicznych i finansowych. Z uwagi na relewantne znaczenie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności oraz edukacji żywieniowej w realizacji strategii zdrowia publicznego, jak również konieczność zapewnienia sprawnego pełnienia tych funkcji, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – wzmocniony kompetencjami pracowników i infrastrukturą Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła będzie zdolny lepiej wspierać najważniejsze instytucje systemu zdrowia w kraju w realizacji tej strategii. Cele i zadania staną się dość zróżnicowane i będą obejmować wzrost wartości Instytutu powstałego z połączenia, uzyskanie przewagi konkurencyjnej na istniejących rynkach, poszerzenie rynku lub asortymentu produktów oferowanych przez Instytut o nowych kompetencjach, obniżenie ryzyka działalności. Połączenie Instytutów będzie miało wpływ na wiele aspektów działalności, w szczególności na komercjalizację wiedzy w obszarze działalności B+R, zarządzanie, gospodarowanie czynnikiem ludzkim, kulturę organizacyjną oraz finanse. Rezultaty połączenia będą widoczne generalnie w dwóch obszarach, tj. w działalności operacyjnej i wynikach finansowych połączonych Instytutów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Włączenie Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny będzie miało wymierną korzyść w kompleksowym podejściu przy opracowywaniu projektu planów urzędowej kontroli i monitoringu, a także rozszerzeniu zakresu badań o nowe obszary, szczególnie o analitykę alergenów w żywności. Korzyściami cząstkowymi, wspierającymi osiągnięcie korzyści strategicznych, wskazanych powyżej będą:
1) stworzenie zaplecza edukacyjno-szkoleniowego w zakresie analiz stanu zdrowia ludności, bezpieczeństwa epidemiologicznego i środowiskowego, bezpieczeństwa żywności, żywienia oraz zdrowego stylu życia;
2) zwiększenie potencjału intelektualnego i stworzenie nowych obszarów badawczych w wyniku współdziałania w ramach jednej organizacji (skupienie w ramach jednego Instytutu jednostek realizujących badania o zbliżonej tematyce powinno przynieść także wyraźny efekt synergiczny, jeśli chodzi o zdolność stawiania i rozwiązywania problemów naukowych oraz pozyskiwania środków do ich realizacji);
3) podniesienie jakości prac badawczych i świadczonych usług, wraz z ochroną patentową w kraju i zagranicą przez wykorzystanie połączonego potencjału intelektualnego, kwalifikacji i doświadczenia kadry naukowo-badawczej, oraz infrastruktury badawczej;
4)poszerzenie współpracy i wyższa pozycja międzynarodowa (np. EFSA, WHO, ECDC, FAO);
5) szeroko rozumiana współpraca z innymi jednostkami naukowymi, z przedsiębiorcami, realizacja bezpośrednich zleceń na prace badawcze, prowadzenie wspólnych prac B+R, a przede wszystkim opracowywanie nowych produktów i technologii dla gospodarki, ważnych dla społeczeństwa usług i nowych metod, a co najważniejsze wdrażanie, komercjalizacja i upowszechnianie wyników prac B+R w kraju i zagranicą;
6) lepsze wykorzystanie potencjału wiedzy i potencjału badawczego (infrastruktura, aparatura i specjalistyczna kadra) oraz zredukowanie zjawiska powielania infrastruktury badawczej i często kosztownej aparatury;
7) zdolność do realizacji dużych projektów B+R na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, ułatwiających współpracę międzynarodową, większą niż dotąd obecność w europejskiej przestrzeni badawczej;
8) możliwość realizacji programów typu „National Health and Nutrition Examination Survey”, dających pełną ocenę stanu zdrowia populacji w Polsce;
9) stworzenie na potrzeby Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego ośrodka eksperckiego w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz żywienia z uwzględnieniem współpracy z Komisją Europejską;
10) mstworzenie jednego ośrodka gromadzącego i udostępniającego dane z zakresu bezpieczeństwa żywności, w tym monitoringu spożycia żywności w kraju, a także zapewnienie bazy na potrzeby oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności oraz badań epidemiologicznych, co przełoży się na ułatwienia w zarzadzaniu systemem EpiBaza w zakresie gromadzenia i udostępniania danych;
11) ułatwienie przekazywania wszystkich wymaganych danych do EFSA, powołanie „Data Steward” - krajowego punktu ds. współpracy z EFSA w zakresie przekazywania danych;
12) wykorzystanie potencjału naukowego obu Instytutów w zakresie oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności, szczególnie w przypadku analiz typu „risk-benefit”;
13) zniesienie przeszkód w korzystaniu z infrastruktury towarzyszącej - utworzenie jednego podmiotu pozwoli na optymalne zagospodarowanie terenu i obiektów obu Instytutów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJózefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry