Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD195
Tytuł

Projekt ustawy Prawo przedsiębiorców

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W wyniku przeglądu obowiązującej od 2004 r. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) zaistniała potrzeba przyjęcia nowych instytucji prawnych wzmacniających gwarancje wolności działalności gospodarczej, a także potrzeba eliminacji instytucji wykraczających poza zakres przedmiotowy tej ustawy.
Obowiązująca ustawa SDG, pomimo wielokrotnych nowelizacji, nie zawiera wystarczających rozwiązań, które skutecznie stymulowałyby administrację do partnerskiego traktowania przedsiębiorców, wskutek czego organy – w opinii wielu podmiotów - działają zbyt formalistycznie, często nie biorąc pod uwagę uzasadnionych interesów tych przedsiębiorców. Obecne regulacje nie dają wystarczających podstaw do uwzględniania przez administrację ryzyka gospodarczego i ryzyka błędów przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej. W efekcie rzetelni przedsiębiorcy nie czują takiego wsparcia, jakiego by oczekiwali od organów administracji i państwa.
Obecna ustawa SDG utraciła tym samym charakter podstawowego aktu prawnego prawa gospodarczego i zasadne jest ustalenie na nowo zasad prawnych odnoszących się do przedsiębiorców w nowym akcie prawnym.
Wprowadzenie rozwiązań, które dadzą nowy impuls do rozwoju polskiej przedsiębiorczości, zostało zapowiedziane w przyjętym przez Radę Ministrów „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ustawa – Prawo przedsiębiorców, jako centralny akt prawa gospodarczego, będzie zawierać kanon podstawowych zasad, które urzeczywistniają wolność działalności gospodarczej i wyznaczają ogólne ramy jej prowadzenia.
Proponowane przepisy będą w pierwszym rzędzie służyć wzmocnieniu praw i gwarancji przedsiębiorców. W sposób wyraźny zostaną zaakcentowane oraz usystematyzowane ogólne zasady dotyczące podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Zasady ogólne wyznaczą standard działań organów publicznych w sprawach przedsiębiorców. Zamieszczenie tych zasad będzie stanowić wyraźny sygnał dla organów, że muszą je brać pod uwagę przy rozstrzyganiu wszystkich spraw przedsiębiorców. Zasady ogólne będą tym samym wpływały na sposób interpretacji i stosowania prawa – także zawartego w ustawach odrębnych. Będą jednocześnie źródłem realnych gwarancji dla przedsiębiorców, które powinny znaleźć odbicie w codziennej praktyce działania administracji publicznej.
Wybrane propozycje zawarte w projekcie:
- ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców i organów, stanowiących wytyczne interpretacyjne dla organów stosujących prawo gospodarcze. Wpisane zostaną podstawowe zasady prawne dotyczące relacji przedsiębiorca-administracja, np. zasada proporcjonalności, zobowiązująca organ do podejmowania jedynie takich działań, które są proporcjonalne do zamierzonego celu;
- zmiana relacji przedsiębiorca – administracja w kierunku bardziej przyjaznej i partnerskiej poprzez wprowadzenie m.in. zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasady przyjaznej interpretacji przepisów, jak również zasady polubownego rozstrzygania kwestii spornych;
- wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej (w przypadkach działalności na mniejszą skalę nie powstaje obowiązek rejestracji działalności);
- wprowadzenie tzw. „ulgi na start” (początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności);
- wprowadzenie zasady posługiwania się przez przedsiębiorcę w kontaktach z urzędami wyłącznie numerem NIP, który stanie się również numerem identyfikacyjnym w rejestrze REGON;
- uregulowanie podstawowych zasad tworzenia prawa, w tym wzmocnienie nacisku na ograniczanie obciążeń nakładanych na przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem mikro-, małych i średnich przedsiębiorców;
- wydawanie przez organy administracji napisanych prostym językiem „objaśnień prawnych” wyjaśniających przepisy w zakresie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego stosowania tych przepisów;
- utworzenie Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców, stanowiącej forum wypracowywania wspólnego stanowiska Rządu i przedsiębiorców, oraz Rzecznika Przedsiębiorców, jako organu interweniującego i stojącego na straży przedsiębiorców, posiadającego kompetencje np. do występowania do urzędów o wydawanie „objaśnień prawnych”.
Efektem projektowanych rozwiązań będzie poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zmniejszenie ryzyka pomijania podstawowych zasad prawa gospodarczego przy podejmowaniu przez administrację konkretnych rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach przedsiębiorców.   
Oczekiwanym efektem powinna też być zmiana nastawienia organów do przedsiębiorców i wzmocnienie służebnej roli administracji wobec przedsiębiorców, w tym poprzez uwzględnianie w większym stopniu uzasadnionych interesów przedsiębiorcy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 listopada 2017 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 24.11.2017
Rejestr zmian