Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD420
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. W chwili obecnej art. 5 pkt 32b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zawiera definicję skierowania, która zakłada, że skierowanie jest co do zasady dokumentem w postaci elektronicznej, natomiast w enumeratywnie wskazanych przypadkach ma ono postać papierową. Zastosowana typologia nie jest jednak właściwa i budzi liczne wątpliwości interpretacyjne, bowiem katalog skierowań w postaci papierowej ma niejednolity charakter.
2. Brak regulacji wskazującej na  sposób dokonywania wpisu na listę oczekujących na udzielnie świadczenia w przypadku skierowania w postaci elektronicznej.
3. Brak regulacji dotyczącej zasad wpisywania pacjentów na listę oczekujących na podstawie skierowania w postaci elektronicznej, w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845, z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Wskazanie wprost w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych rodzajów skierowań, które będą wystawiane w postaci elektronicznej, t.j.: skierowań, o których mowa w art. 32, art. 57 oraz art. 58 tej ustawy, czyli skierowań na:
1) świadczenia z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej;
2) skierowania na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne;
3) skierowania na leczenie szpitalne.

2. Modyfikacja dotyczy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie posługiwania się przez pacjentów e-skierowaniem. W przypadku, gdy pacjent otrzyma skierowanie w postaci elektronicznej, po tym jak udostępni wybranemu świadczeniodawcy klucz dostępu do skierowania w postaci elektronicznej albo kod dostępu oraz numer PESEL, a w przypadku osoby, która nie ma nadanego numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, świadczeniodawca dokona wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia przez określenie odpowiedniego statusu skierowania w systemie teleinformatycznym Platformy P1 (w art. 20 dodaje się ust. 2ab).

3. Uregulowanie sytuacji, w której w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie, wpisanie na listę oczekujących na udzielenie świadczenia  będzie następowało na podstawie informacji w ochronie zdrowia o wystawionym skierowaniu, o której mowa w art. 59b ust. 1 tej ustawy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Cieszyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 listopada 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 02.01.2019
Rejestr zmian