Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD313
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wprowadzenia planowanych w projekcie zmian została zidentyfikowana w ramach sprawowanego przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej nadzoru właścicielskiego nad operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego i gazowego oraz spółki PERN S.A. (dalej: spółki przesyłowe Skarbu Państwa). Wprowadzenie zmian jest konieczne dla umożliwienia sprawnej realizacji inwestycji oraz konsolidacji spółek w ramach grup kapitałowych przez spółki przesyłowe Skarbu Państwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego zakłada wyłączenie, w stosunku do spółek przesyłowych Skarbu Państwa, ograniczeń wynikających z art. 2a ust. 1 i 2, art. 2b ust. 1 i 2, art. 3 ust. 1-4, art. 3a ust. 1, art. 4 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 w związku z ust. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmiana ustawy doprowadzi do wyeliminowania konieczności uzyskania, przez spółki przesyłowe Skarbu Państwa, zgody Dyrektora Krajowego Ośrodka na nabycie nieruchomości rolnych oraz wykluczenia możliwości skorzystania przez dzierżawcę albo Skarb Państwa, na którego rzecz działa Krajowy Ośrodek, z prawa pierwokupu albo wykupu nieruchomości rolnych lub udziałów i akcji spółek prawa handlowego, które są właścicielami nieruchomości rolnych.
Podkreślić należy, że nowelizacja ustawy przewiduje ww. wyłączenie jedynie wobec spółek prawa handlowego, których wszystkie udziały albo akcje należą do Skarbu Państwa i które prowadzą działalność o strategicznym znaczeniu dla Rzeczypospolitej Polskiej, to jest zajmują się przesyłaniem paliw gazowych, paliw ciekłych albo energii elektrycznej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Naimski Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 października 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 03.11.2017
Rejestr zmian