Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID276
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)”​

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Podstawową przyczyną i potrzebą wprowadzenia rozwiązań planowanych w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)”, zwanego dalej „Programem”, jest konieczność podniesienia jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego, kompleksowego i skutecznego leczenia przez budowę nowego obiektu szpitalnego (z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego), do którego przeniesiona zostanie działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Obecny stan infrastruktury Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu oraz Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu zagraża dalszemu ich funkcjonowaniu. Budynki te nie spełniają standardów technicznych, z uwagi na ich zabytkowy charakter nie ma możliwości dostosowania w pełni niniejszych obiektów do warunków i standardów określonych przepisami prawa. Dodatkowo, wyeksploatowane obiekty generują coraz większe koszty ich utrzymania, co wymusza konieczność zwiększania nakładów na naprawy i remonty. Generowane w ten sposób koszty ograniczają możliwości rozwojowe tych szpitali i ograniczają dostępność świadczeń medycznych dla pacjentów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Realizacja Programu umożliwi stworzenie nowoczesnego obiektu szpitalnego dostosowanego do obowiązujących norm i  standardów w medycynie, w tym przede wszystkim norm zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie  szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 595), oraz konsolidację działalności Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu mieszczącego się przy ul. Długiej 1/2 oraz Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu mieszczącego się w dwóch lokalizacjach – przy ul. Grunwaldzkiej 16/18 i przy ul. Przybyszewskiego 49, w nowym obiekcie, zredukowanie kosztów funkcjonowania szpitali przez wspólne wykorzystanie działalności medycznej i pomocniczej: szpitalnego oddziału ratunkowego, diagnostyki, sterylizatorni, infrastruktury technicznej, administracji i zarządu. Jednocześnie, dzięki nowym rozwiązaniom organizacyjnym tj. integracji wybranych szpitali klinicznych i stworzeniu centralnego obiektu spełniającego najwyższe standardy opieki i  bezpieczeństwa dla pacjentów, realizacja Programu pozwoli zapewnić kompleksowość i ciągłość procedur diagnostyczno–terapeutycznych w jednym miejscu. Pacjenci będą leczeni w komfortowych, nowoczesnych warunkach, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii medycznych.
Ponadto, skupienie wyspecjalizowanych kadr i nowoczesnej infrastruktury medycznej umożliwi utworzenie dla pacjentów regionu północno – zachodniej Polski ośrodka o wysokim standardzie, który będzie koordynował współpracę środowiska lekarskiego i naukowego, w którym możliwy będzie rozwój realizowanych świadczeń m.in. z zakresu chorób serca, chorób naczyń, chirurgii układu nerwowego, ortopedii oraz  transplantacji serca i nerek.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Gadomski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry