BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r568071476,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wym.html
2020-10-29, 03:52
Numer projektuRD519
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność zapewnienia właściwej realizacji zadań i obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego wymaga ustalenia jednolitych wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla tych interfejsów oraz warunków technicznych i organizacyjnych dostępu i utrwalania za pomocą interfejsów zlokalizowanych w miejscach obejmowanych przez sieć przedsiębiorcy telekomunikacyjnego uprawnionemu podmiotom, jakimi stały się Służba Ochrony Państwa na podstawie art. 3 pkt 2 i 3, art. 19 ust. 1 pkt 2 oraz art. 43 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 828) oraz Biuro Nadzoru Wewnętrznego na podstawie 11a ust. 3 pkt 7 i art. 11n ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2216, z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowane rozwiązanie ma na celu umożliwienie realizacji uprawnienia ustawowego Służbie Ochrony Państwa oraz Biuru Nadzoru Wewnętrznego w zakresie uzyskiwania i utrwalania treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych, uzyskiwania i utrwalania treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz uzyskiwania i utrwalania danych zawartych na informatycznych nośnikach danych, telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i teleinformatycznych, tj. dostępu do przekazów telekomunikacyjnych, nadawanych lub odbieranych przez użytkownika końcowego lub telekomunikacyjne urządzenie końcowe oraz posiadanych przez przedsiębiorcę danych związanych z przekazami telekomunikacyjnymi oraz dostępu do zatrzymywanych danych, które są generowane lub przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej.
Rozwiązania prawne wprowadzone przez ustawę o Służbie Ochrony Państwa oraz ustawę o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych umożliwiły odpowiednio Służbie Ochrony Państwa (art. 42-55) oraz Biuru Nadzoru Wewnętrznego (art. 11n) stosowanie kontroli operacyjnej przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, ograniczając jednocześnie możliwość jej wykorzystywania do ściśle określonych w przywołanych przepisach przypadków. Jednocześnie w obu przypadkach zastosowano – funkcjonujące także w innych służbach – procedury zarządzania kontroli operacyjnej oraz model prokuratorskiej i sądowej kontroli w tym zakresie. Rozwiązanie to stanowi zatem gwarancję zachowania niezależności i obiektywizmu w zakresie oceny legalności działań podejmowanych przez Służbę Ochrony Państwa i Biuro Nadzoru Wewnętrznego. Dodatkowo działania podejmowane w tym zakresie przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i inspektorów Biura Nadzoru Wewnętrznego podlegać będą również ocenie bezpośrednich przełożonych, a w przypadkach stwierdzenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków – odpowiedzialności dyscyplinarnej lub karnej.
Uzupełnienie o Służbę Ochrony Państwa i Biuro Nadzoru Wewnętrznego katalogu podmiotów wymienionych w tabeli nr 2 w pkt. IV, ppkt. 1.7 załącznika do nowelizowanego rozporządzenia pozwoli na wykorzystywanie do wykonywania uprawnień w zakresie stosowania kontroli operacyjnej interfejsów zlokalizowanych w miejscach obejmowanych przez sieć przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, zapewniając przy tym ograniczenie dostępu do informacji w tym zakresie pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, co ma kluczowe znaczenie z uwagi na niejawnych charakter czynności operacyjno-rozpoznawczych w ramach których stosowana jest kontrola operacyjna. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli również na bezpośrednie uzyskiwanie informacji o treści przekazu, gwarantując jednocześnie identyfikację podmiotu, który stosuje kontrolę operacyjną.
Zadania w zakresie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w Biurze Nadzoru Wewnętrznego, w tym stosowania kontroli operacyjnej, wykonywane będą w wewnętrznej komórce organizacyjnej (wydziale) przez oddelegowanych funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, którzy wcześniej realizowali tego typu zadania w macierzystych formacjach. Wykorzystywanie interfejsów odbywało się będzie w warunkach zapewniających ochronę informacji niejawnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Zieliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 7 października 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.10.2019
Rejestr zmian