Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD433
Tytuł

Projekt ustawy o architektach

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o architektach wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i postulatom samorządu zawodowego architektów wskazującym, że zawód architekta jest zawodem odrębnym od zawodu inżyniera budownictwa, przez co definiowany i regulowany powinien być na innej płaszczyźnie pojęciowej. Takie podejście wyklucza uregulowanie zawodu architekta i zawodu inżyniera budownictwa w jednej ustawie i we wspólnej dla obu zawodów redakcji. Ponadto, różnice organizacyjne samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa przemawiają za odrębną redakcją przepisów regulujących ich działalność.  Równolegle z projektem ustawy o architektach będzie procedowany projekt ustawy o inżynierach budownictwa.
Jednocześnie przedmiotowy projekt ustawy ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. K 39/15 (Dz. U. poz. 352), dotyczącego uregulowania w ustawie ograniczeń w zakresie m. in. wykonywania zawodu architekta.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotowy projekt ustawy ma na celu uregulowanie wykonywania zawodu architekta, w tym wprowadzenie do systemu prawnego tytułu zawodowego architekta, określenie zasad uzyskiwania uprawnień zawodowych architekta, określenie zakresu tych uprawnień, uznawania kwalifikacji i świadczenia usług transgranicznych, organizacji samorządu zawodowego architektów, prawa i obowiązki członków tego samorządu oraz ich odpowiedzialność dyscyplinarną. Mając na uwadze rolę architekta w kształtowaniu przestrzeni oraz wymagany zakres wiedzy i umiejętności potrzebnych do prawidłowego wykonywania tego zawodu, uprawnienia zawodowe w zawodzie architekta zostaną sformułowane jako niepodzielne, reprezentowane przez posiadanie „tytułu zawodowego architekta”. W obowiązującym stanie prawnym wykonywanie zawodu architekta sprowadzone zostało do posiadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządu zawodowego architektów projektowana ustawa w miejsce dotychczasowej specjalności architektonicznej wprowadzać będzie ww. tytuł zawodowy. Związane jest to z faktem, że pojęciem tym posługują się przepisy Unii Europejskiej dotyczące systemu automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych. Z kolei w procedowanym równolegle projekcie ustawy o inżynierach budownictwa  zaproponowany zostanie podział uprawnień budowlanych i ich zakres w poszczególnych specjalnościach.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuArtur Soboń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.08.2019
do góry