Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD536
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks  postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych jest rezultatem oceny istniejącego stanu prawnego i efektywności postępowań sądowych. Projektowana ustawa przez nowelizację ustawy z dnia 17 listopada 1964 r, - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161,81 i 125), ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Woiskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2019 r. 518 i 730), ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120 i 1123) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) zmierza do zwiększenia sprawności i szybkości postępowania w sprawach dotyczących zobowiązania sprawcy przemocy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, a nadto zwiększenia efektywności ochrony osób dotkniętych przemocą.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozwiązania przewidują dodanie w Kodeksie postępowania cywilnego rozdziału normującego orzekanie w przedmiocie wniosku o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenie. W jego ramach przewiduje się dokonywanie doręczeń przez sąd wezwań, zawiadomień i pism za pośrednictwem Policji lub Żandarmerii Wojskowej, określenie terminów do wydania orzeczenia przez sąd, udzielanie w tych sprawach zabezpieczenia, natychmiastową wykonalność wydanego w sprawie postanowienia. Ułatwieniem będzie brak konieczności złożenia odpisu wniosku, a także zażalenia i apelacji. Osoba doznająca przemocy będzie zwolniona od kosztów sądowych. Nowym instrumentem będzie uprawnienie dla Policji lub Żandarmerii Wojskowej do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego co poddane zostało kontroli sądu. W celu zapewnienia respektowania orzeczenia sądu i decyzji Policji lub Żandarmerii Wojskowej, przewiduje się penalizację zachowania polegającego na niezastosowaniu się do nałożonego nakazu lub zakazu, mającego stanowić wykroczenie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuŁukasz Piebiak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII/IV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.10.2019
do góry