Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD415
Tytuł

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Zakres regulacji objęty projektem  ustawy - Ordynacja podatkowa oraz projektem ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika uzasadnia opracowanie odrębnego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika. Przyjęte rozwiązanie zapewni przejrzystość materii regulowanej projektem ustawy - Ordynacja podatkowa i projektem ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika poprzez wyraźne rozdzielenie przepisów stanowiących trzon ogólnego prawa podatkowego oraz regulujących nową instytucję Rzecznika Prawa Podatnika od przepisów o charakterze dostosowawczym i przejściowym stanowiących jedynie konsekwencję zmian wprowadzonych tymi ustawami. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika składa się z trzech rozdziałów:
1) rozdział 1 Przepisy ogólne,
2) rozdział 2 Zmiany w przepisach,
3) rozdział 3 Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe.
2. Ze względu na podstawowe znaczenie przepisów ordynacji dla prawa podatkowego oraz istotny wpływ jej przepisów na cały system prawa w Polsce, zastąpienie ustawy – Ordynacja podatkowa nową ustawą skutkuje koniecznością dokonania zmian w wielu ustawach podatkowych, jak również w ustawach niezwiązanych z prawem podatkowym, które jedynie posiłkują się rozwiązaniami przewidzianymi w ordynacji. Zmiany tych ustaw przewidziane w projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające mają przede wszystkim na celu aktualizację odesłań do przepisów i instytucji należących do ogólnego prawa podatkowego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje w zakresie związanym z projektem nowej Ordynacji podatkowej:
1) zmiany o charakterze dostosowawczym - celem tych zmian nie jest wprowadzenie zmian merytorycznych w przepisach ustaw szczególnych z zakresu prawa podatkowego ani ustaw należących do innych gałęzi prawa, ponieważ istota zaproponowanych zmian sprowadza się na możliwie wiernym odzwierciedleniu w ustawach pozaordynacyjnych obecnego stanu prawnego. Jedynie w przypadkach braku odpowiedniej regulacji w nowym projekcie ustawy – Ordynacja podatkowa wprowadza się dalej idące zmiany dostosowawcze polegające na odwołaniu do zbliżonych instytucji prawnych lub rezygnacji z odesłania do przepisów ordynacji. Najliczniejszą grupą zmian o charakterze dostosowawczym stanowią zmiany polegające na zastąpieniu odesłania do przepisów działu III obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa, który składa się przede wszystkim z przepisów o charakterze materialnym regulujących zagadnienia związane ze zobowiązaniami podatkowymi. Zmiany poszczególnych ustaw polegają na odesłaniu do odpowiednich przepisów projektu nowej Ordynacji podatkowej, czyli co do zasady, stanowią odzwierciedlenie przepisów zawartych w dziale III obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa. Zmiany dostosowawcze polegają również na aktualizacji odesłań do różnych, bardzo często pojedynczych jednostek redakcyjnych przepisów obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa;
2) zmiany o charakterze porządkującym – to zmiany polegające na przeniesieniu przepisów z obowiązującej ustawy – Ordynacja podatkowa, do innych ustaw, które bezpośrednio dotyczą tej materii i nie powinny być regulacjami ogólnych przepisów prawa podatkowego, np. do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. A contrario, niektóre obowiązujące przepisy w innych ustawach należy przenieść do projektu ustawy Ordynacja podatkowa, ponieważ zawierają regulacje ogólnych przepisów prawa podatkowego, np. uregulowanie w projektowanych przepisach Ordynacji podatkowej zagadnienia związanego z odpowiedzialnością solidarną za zobowiązania podatkowe w przypadku, gdy część podatników solidarnie zobowiązanych jest zwolniona od podatku, co uzasadnia uchylenie tej samej regulacji zawartej w ustawie o podatku rolnym;
3) zmiany o charakterze merytorycznym – dodawane przepisy wprowadzane są przede wszystkim, aby usunąć istniejące w orzecznictwie wątpliwości, np. dopuszczalność wydania decyzji o zakresie odpowiedzialności i uprawnień spadkobierców w sytuacji, gdy podatnik zmarł w trakcie roku podatkowego.
Projekt przewiduje w zakresie związanym z projektem ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika wprowadzenie zmian o charakterze dostosowawczym polegających na wyposażeniu Rzecznika w instrumenty prawe niezbędne do realizacji jego ustawowych zadań.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuFilip Świtała Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 maja 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 28.05.2019
Rejestr zmian