Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUB15
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W wyroku z dnia 14 lipca 2015 r. sygn. akt SK 26/14, Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż wynikająca z art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) zasada zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w zakresie, w jakim uzależnia przewidziane w nim żądanie poprzedniego współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody pozostałych poprzednich współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców, jest niezgodna z Konstytucją RP. Zaistniała zatem potrzeba wykonania wyżej wymienionego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Ponadto projekt uwzględnia wnioski legislacyjne zgłaszane przez stowarzyszenia, środowiska samorządowe oraz parlamentarzystów dotyczące wprowadzenia ograniczenia w czasie możliwości dochodzenia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada umożliwienie zwrotu udziału w nieruchomości, która stała się zbędna na cel publiczny. W przypadku nieprzystąpienia do postępowania zwrotowego przez pozostałych uprawnionych, przysługujące im roszczenie o zwrot wygaśnie.
Ponadto projekt przewiduje ograniczenie w czasie możliwości dochodzenia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.  Zaproponowane wyłączenie stosowania przepisu art. 136 ust. 1-5 ustawy o gospodarce nieruchomościami po upływie 20 lat od dnia w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna zamknie okres niepewności co do sytuacji prawnej zainteresowanych stron oraz umożliwi, przeznaczenie nieruchomości na inny cel, niż określony w decyzji o wywłaszczeniu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuArtur Soboń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 26.02.2018
Rejestr zmian