Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD53
Tytuł

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Głównym celem regulacji jest wprowadzenie nowych rozwiązań, które uproszczą oraz przyspieszą prace związane z przygotowaniem inwestycji kolejowych oraz odformalizowanie postępowania administracyjnego, w przedmiocie wyrażenia przez organy administracji publicznej właściwych zgód, których efektem będzie finalna możliwość przeprowadzenia robót budowlanych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt założeń do projektu ustawy zakłada:
a) stworzenie prawnych możliwości ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, zajętych czasowo pod inwestycje, niezbędnych do dokonania przebudowy i modernizacji infrastruktury kolejowej, co przyczyni się do sprawniejszej realizacji inwestycji w tym sektorze. Jednocześnie, proponowane przepisy nakładają na zarządcę linii kolejowej zobowiązanie do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu inwestycji oraz wypłaty odszkodowania z tego tytułu. Obecnie przepisy rozdziału 2b ustawy o transporcie kolejowym nie przewidują rozwiązań umożliwiających korzystanie przez PKP PLK S.A. z prawa do zajęcia nieruchomości na czas realizacji inwestycji bez konieczności dokonywania ich podziałów i wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa oraz przejmowanie w użytkowanie wieczyste przez tę spółkę,
b) wprowadzenie do systemu prawa nowej instytucji, jaką jest decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji kolejowej (ZRIK). Wprowadzenie niniejszej decyzji wynika z potrzeby usprawnienia i przyspieszenia postępowania oraz zredukowania kosztów ponoszonych przez narodowego zarządcę infrastruktury kolejowej oraz przez właściwe organy administracji publicznej,
c) wdrożenie rozwiązania wspomagającego rozwój transportu intermodalnego, poprzez umożliwienie obniżania kosztów korzystania z infrastruktury kolejowej przez przewoźników.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew Klepacki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 lipca 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 01.07.2014
do góry