Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD152
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana regulacja ma na celu rozwiązanie problemu związanego z pokrywaniem kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia w toku czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez organ podległy władzom jednostki samorządu terytorialnego (np. zwrot należności świadka za stawiennictwo w toku czynności wyjaśniających prowadzonych przez straż gminną albo straż miejską). Przepis art. 117 § 1 k.p.s.w. przesądza, że ewentualne wydatki wygenerowane w trakcie takiego postępowania powinny być tymczasowo wyłożone przez Skarb Państwa. W przypadku czynności wyjaśniających prowadzonych przez organy podległe władzom jednostki samorządu terytorialnego pojawia się wątpliwość, który organ reprezentuje Skarb Państwa. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa nie można jednoznacznie wskazać podmiotu właściwego do zwrotu kosztów powstałych w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez straż gminną (miejską), który dokonałby wyłożenia wydatków jako Skarb Państwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się przyjęcie następujących rozwiązań:
- wydatki ponoszone w toku czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez organ podległy władzom jednostki samorządu terytorialnego byłyby tymczasowo wykładane przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, a następnie podlegały rozliczeniu, tak jak dotychczas wydatki wykładane tymczasowo przez Skarb Państwa, stosownie do zasad odpowiedzialności za wynik postępowania;
- wydatki wykładane przez Skarb Państwa i jednostkę samorządu terytorialnego miałyby charakter zryczałtowany (ryczałt nie obejmowałby należności biegłych lub instytucji wyznaczonych do wydania opinii oraz nieopłaconej przez strony pomocy udzielonej z urzędu przez adwokatów lub radców prawnych);
- Minister Sprawiedliwości określiłby w rozporządzeniu wysokość zryczałtowanych wydatków postępowania w sprawach o wykroczenia ponoszonych w toku czynności wyjaśniających oraz w toku postępowania sądowego;
- od skazanego zasądzane byłyby zryczałtowane wydatki i pozostałe należności na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
- w razie umorzenia postępowania lub uniewinnienia obwinionego koszty postępowania ponosiłby Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego;
- nowelizacja art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych polegałaby na uzupełnieniu przepisów stanowiących, że koszty pomocy prawnej z urzędu ponosi Skarb Państwa, o zastrzeżenie „chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej".

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 sierpnia 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 06.09.2017
do góry