Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD227
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeznaczenia pomocy publicznej udzielanej w formie ulg w wykonaniu kary administracyjnej w celu restrukturyzacji przedsiębiorców

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia ma na celu realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 189k  § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dodanego ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (oczekującej na ogłoszenie po podpisie Prezydenta).
W projekcie rozporządzenia określa się przeznaczenie pomocy publicznej udzielanej w formie ulg w wykonaniu kary administracyjnej oraz szczegółowe warunki udzielania tych ulg. Pomoc publiczną udzielaną w formie ulg wykonaniu kary administracyjnej proponuje się przeznaczać się na restrukturyzację przedsiębiorców.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozwiązania przyjęte w projekcie rozporządzenia będą wzorowane na rozwiązaniach znanych i stosowanych już w praktyce na gruncie rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. poz. 531 i 1230), w zakresie w jakim rozporządzenie to określa zasady udzielania przez Ministra Skarbu Państwa pomocy w restrukturyzacji, tj. warunki i procedura udzielenia pomocy bezzwrotnej. Różnica polega jednakże na tym, że ulgi w wykonaniu kary administracyjnej w postaci:
1)  odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty,
2)  odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty,
3)  umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub w części,
4)  umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w części
- będą udzielane przez organ administracji publicznej, który nałożył administracyjną karę pieniężną.
Udzielenie ulgi nie będzie ponadto wiązało się z wydatkami z rachunku Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, którym dysponuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.
Udzielenie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej nie będzie podlegać notyfikacji i indywidualnemu zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Jest to zgodne z rządowym programem pn. „Polityka Nowej Szansy", który to dokument ma na celu stworzenie ram prawnych dla przeciwdziałania upadłości firmy i ułatwiania oraz wpisuje się w cele jakie ma spełniać ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.).
Projektowane rozporządzenie uwzględnia także Komunikat Komisji Europejskiej - Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.7.2014).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

W związku z przyjęciem 21 czerwca 2017 r. przez Stały Komitet Rady Ministrów uwagi Ministra Rozwoju i Finansów do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (UD 165) zmienione zostało brzmienie art. 189k §5 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), zawierające upoważnienie ustawowe do wydania przedmiotowego rozporządzenia. Zawarta w art. 189k §5 k.p.a. delegacja obligatoryjna zastąpiona została delegacją fakultatywną. Potrzeba przyjęcia takiej zmiany wynikała z modyfikacji, w toku prac legislacyjnych prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości, brzmienia art. 139a ust. 4 projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Modyfikacja ta spowodowała, że pojawił się problem pokrywania się zakresu aktu wykonawczego, który ma być wydany na podstawie tego przepisu z zakresem przedmiotowego rozporządzenia, które miało być wydane na podstawie art. 189k §5 k.p.a.
Rezygnacja z wydania na podstawie art. 189k §5 Kodeksu postępowania administracyjnego rozporządzenia, na podstawie którego pomoc publiczna udzielana w formie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej przeznaczana będzie na restrukturyzację, stanowić będzie realizację postulatu Ministra Sprawiedliwości, by opracować jedną podstawę prawną do udzielania pomocy publicznej na restrukturyzację.
Zmieniony ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2018 r. poz. 149) art. 189k §5 Kodeksu postępowania administracyjnego wszedł w życie 2 lutego 2018 r.
Równocześnie trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw, stanowiącym realizację delegacji ustawowej, zawartej w art. 139a ust. 4 ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

Data modyfikacji : 12.04.2018
Rejestr zmian