Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuIC10
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Planowana obecnie, czwarta edycja programu wieloletniego na lata 2019 – 2023 uwzględnia aktualną europejską i światową sytuację epizootyczną, rezultaty badań prowadzonych w poprzednich edycjach oraz zadania określone
w przepisach Unii Europejskiej. Zasadniczym celem tych badań jest tworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego powodowanych skażeniami żywności pochodzenia zwierzęcego, występowaniem zoonoz oraz istotnych z punktu widzenia epizootycznego chorób zakaźnych zwierząt.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dotychczas zrealizowano trzy edycje programu. Obecnie planowana jest czwarta edycja, na lata 2019-2023. Zaproponowano w niej realizację 45 zadań badawczych, które zostały ujęte w cztery grupy tematyczne:
- kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach,
- ocena występowania chorób odzwierzęcych,
- ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich,
- panel szkoleniowy uwzględniający szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej.
Przy opracowywaniu tej edycji programu wieloletniego uwzględniono zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, przepisy krajowe odnoszące się do monitorowania zagrożeń, a także nowe zagrożenia, jak np.: gruźlica i mykobakteriozy u zwierząt wolnożyjących, choroba guzowata skóry bydła czy afrykański pomór koni.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 sierpnia 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 01.10.2018
do góry