Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuIC10
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Planowana obecnie, czwarta edycja programu wieloletniego na lata 2019 – 2023 uwzględnia aktualną europejską i światową sytuację epizootyczną, rezultaty badań prowadzonych w poprzednich edycjach oraz zadania określone
w przepisach Unii Europejskiej. Zasadniczym celem tych badań jest tworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego powodowanych skażeniami żywności pochodzenia zwierzęcego, występowaniem zoonoz oraz istotnych z punktu widzenia epizootycznego chorób zakaźnych zwierząt.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dotychczas zrealizowano trzy edycje programu. Obecnie planowana jest czwarta edycja, na lata 2019-2023. Zaproponowano w niej realizację 45 zadań badawczych, które zostały ujęte w cztery grupy tematyczne:
- kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach,
- ocena występowania chorób odzwierzęcych,
- ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich,
- panel szkoleniowy uwzględniający szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej.
Przy opracowywaniu tej edycji programu wieloletniego uwzględniono zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, przepisy krajowe odnoszące się do monitorowania zagrożeń, a także nowe zagrożenia, jak np.: gruźlica i mykobakteriozy u zwierząt wolnożyjących, choroba guzowata skóry bydła czy afrykański pomór koni.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew Babalski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 09.04.2018
Rejestr zmian