Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUB12
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby
Poprzedni tytuł:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2015 r., sygn. akt K 18/14. Trybunał stwierdził niezgodność przepisów m.in. ustawy o Policji w zakresie, w jakim nie określają na poziomie ustawowym zasad higieny i bezpieczeństwa służby.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa, realizuje sentencję wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP z dnia 24 listopada 2015 r. sygn. akt K 18/14, oraz uwzględnia zasadniczą część sformułowanych przez Trybunał w uzasadnieniu do tego wyroku wymagań, jakie łącznie powinny spełniać przepisy ustaw normujących bezpieczeństwo i higienę służby w Policji oraz Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Wśród wprowadzonych regulacji wskazać należy w szczególności na:
1) wyznaczenie przełożonych odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny służby oraz określenie sposobu ich zapewnienia w stosunku do podległych funkcjonariuszy;
2) nałożenie obowiązku na funkcjonariuszy przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby;
3) określenie normy prawnej, nadającej policjantom i funkcjonariuszom analogiczne prawo, jakie posiada pracownik, do powstrzymania się od wykonywania czynności służbowych w przypadku, gdy warunki służby
nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny służby oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia lub życia funkcjonariusza oraz określenia przypadków, gdy norma ta nie ma zastosowania;
4) określenie, w jakim zakresie stosuje się w służbie odpowiednio zasady bezpieczeństwa i higieny służby określone w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Zieliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 listopada 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.01.2017
do góry