Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD401
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, przez którą rozumie się opiekę, niepolegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. Pacjent ponosi koszty realizacji prawa do przedmiotowej opieki, jeżeli realizacja tego prawa skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. Wysokość opłaty rekompensującej ww. koszty ustala kierownik podmiotu, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji rozważanego prawa. Informacja o wysokości opłaty oraz sposobie jej ustalenia jest jawna i udostępniana w lokalu zakładu leczniczego.
Wprawdzie przywołane regulacje nie wskazują tego wprost, ale rozważana opieka obejmuje m.in. pobyt w szpitalu z małoletnim jego rodzica albo opiekuna prawnego w trakcie jego hospitalizacji.
Nie ulega wątpliwości, że dziecko ma prawo do tego, aby cały czas przebywali razem z nim w szpitalu rodzice lub opiekunowie. Obecność osób bliskich jest korzystna dla dziecka, przyspiesza proces leczenia, łagodzi stres i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa. W związku z powyższym, rodzicom należy stwarzać możliwie dogodne warunki pobytu w szpitalu razem z dzieckiem, zachęcać i ułatwiać im realizację tego prawa. Pobyt rodziców lub opiekunów przy dziecku w szpitalu nie może narażać ich na ponoszenie nieuzasadnionych wydatków. Zgodnie z przywołanymi przepisami, szpital może nałożyć na rodziców lub opiekunów opłatę tylko w wysokości rzeczywiście poniesionych z tego tytułu kosztów. Z uwagi na nie dość precyzyjne brzmienie przepisów, praktyka ich stosowania nie jest jednolita i zdarza się, że powoduje obciążanie rodziców nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami. Projektowane zmiany mają na celu uściślenie obowiązujących w tym zakresie regulacji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowana zmiana ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524) ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących sprawowania w podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W celu uściślenia powyższych regulacji projekt ustawy wskazuje wprost, że dodatkowa opieka pielęgnacyjna niepolegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych obejmuje również opiekę sprawowaną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli wymaga on takiej opieki. Projektowane regulacje określają także, że z tytułu opieki sprawowanej nad dzieckiem w szpitalu rodzice nie mogą być obciążeni opłatą. Analogiczne regulacje proponuje się dla pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli wymagają oni takiej opieki. Propozycja ta jest spójna, w zakresie podmiotowym, z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJózefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 22 stycznia 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.03.2019
do góry