Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID201
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, zwany dalej „Programem”, składa się z trzech Priorytetów. Dwa pierwsze - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz Infrastruktura bibliotek 2016–2020 realizuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki w Krakowie. Trzeci Priorytet – Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych koordynuje Minister Edukacji Narodowej.
Zmiana  uchwały podyktowana jest dostosowaniem treści Uchwały nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” do zmian wprowadzonych w ustroju szkolnym z dniem 1 września 2017 r. przez ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.). Głównym celem zmian jest stworzenie takich zapisów w Uchwale, aby wszystkie typy szkół (zarówno starego jak i nowego ustroju szkolnego), jakie po dniu 1 września 2017 r. funkcjonują w systemie oświaty, mogły korzystać ze wsparcia finansowego na zakup książek udzielanego w ramach Programu.
Proponowana modyfikacja ma również na celu wzrost liczby zmodernizowanych obiektów gminnych bibliotek publicznych w Polsce, poprzez zwiększenie środków z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydatki majątkowe o 10 mln zł na 2019 r. i o 10 mln zł na 2020 r. w ramach Priorytetu 2: Infrastruktura bibliotek 2016-2020.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt nowej Uchwały przewiduje następujące zmiany:
1) uwzględnienie w zapisach uchwały także szkół nowego ustroju szkolnego;
2) zwiększenie budżetu Priorytetu 2: Infrastruktura bibliotek 2016-2020 ze środków budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2019-2020 o 20 mln zł - co przyczyni się do zwiększenia liczby gmin biorących udział w Priorytecie, zwiększenia liczby zmodernizowanych obiektów bibliotecznych oraz wprowadzenia możliwości wydzielenia części środków z budżetu Priorytetu 2 na odwołania od wyników naboru (do dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego);
3) wprowadzenie preferencji dla obiektów bibliotecznych o znacznym zużyciu technicznym oraz obiektów bibliotecznych będących zabytkami;
4) usunięcie wskaźnika osiągnięcia odnoszącego się do liczby dzieci i młodzieży korzystających z obiektów bibliotecznych oraz zapisy z nim skorelowane, w związku z tym, że ewidencjonowanie liczby dzieci i młodzieży korzystających z obiektów bibliotecznych nie jest objęte obowiązkiem statystycznym a biblioteki nie mają technicznych możliwości prowadzenia takiej ewidencji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN MEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMagdalena Gawin Podsekretarz Stanu (MKiDN), Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu (MEN)
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 07.01.2019
Rejestr zmian