Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD299
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej ustawy jest wzmocnienie systemu ochrony infrastruktury krytycznej oraz dostosowanie przepisów ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych do przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – w związku z brzmieniem art. 9d ust. 1a Prawa energetycznego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje wzmocnienie systemu ochrony infrastruktury krytycznej poprzez:
- utworzenie instytucji pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej, funkcjonującego w strukturach organizacyjnych operatorów infrastruktury krytycznej we wszystkich systemach infrastruktury krytycznej, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- pozyskanie przez operatorów infrastruktury krytycznej zdolności do ochrony informacji niejawnych,
- objęcie przepisami ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych infrastruktury służącej do dystrybucji energii elektrycznej,
- wydłużenie terminu, w którym minister właściwy do spraw energii może zgłosić sprzeciw wobec określonych czynności spółki - z 14 do 30 lub 60 dni w zależności od rodzaju czynności,
- wprowadzenie sankcji nieważności uchwały organu spółki lub innej czynności prawnej zarządu spółki, której przedmiotem jest m.in. rozporządzenie składnikami mienia stanowiącymi infrastrukturę krytyczną w sektorze energii elektrycznej, ropy naftowej i paliw gazowych, dokonanej bez złożenia zawiadomienia ministra właściwego do spraw energii o jej podjęciu lub dokonaniu,
- wprowadzenie możliwości wydania przez ministra właściwego do spraw energii decyzji o braku sprzeciwu wobec podjętej przez organ spółki uchwały lub innej dokonanej przez zarząd spółki czynności prawnej z zastrzeżeniem dopełnienia przez spółkę określonego warunku.

W projekcie wskazuje się: sposób powoływania pełnomocnika przez operatora infrastruktury krytycznej, sposób umiejscowienia pełnomocnika w strukturze organizacyjnej operatora infrastruktury krytycznej, zadania pełnomocnika oraz rozwiązania zapewniające ciągłość jego działania i umożliwiające wykonywanie przez niego zadań.
Ponadto projekt przewiduje przyznanie uprawnień wynikających z ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych wobec operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego (odpowiednio PSE S.A. i OGP GAZ-System S.A.) Pełnomocnikowi Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (podmiotowi wykonującemu uprawnienia z akcji wobec tych spółek zgodnie z art. 12a ust 2 Prawa energetycznego). Proponowana zmiana wprowadzana jest z uwagi na brzmienie  art. 9d ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z którym w celu zapewnienia niezależności operatora systemu przesyłowego oraz operatora systemu połączonego ta sama osoba lub podmiot nie może bezpośrednio lub pośrednio wywierać decydującego wpływu lub wykonywać innych praw względem przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi albo wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną oraz bezpośrednio lub pośrednio wywierać decydującego wpływu lub wykonywać innych praw względem operatora systemu przesyłowego lub połączonego ani wywierać decydującego wpływu na system przesyłowy lub system połączony.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuME
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrzysztof Tchórzewski Minister Energii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMME
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-