Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD225
Tytuł

Projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz zmianie niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy został przygotowany w celu:
1) uproszczenia i uporządkowania przepisów w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Obecnie istnieje 6 różnych rejestrów dla jachtów śródlądowych i morskich, prowadzonych przez 5 podmiotów (Polski Związek Żeglarski (PZŻ), Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMiNW), Izby Morskie, Urzędy Morskie, starostowie);
2) uproszczenia procesu rejestracji i umożliwienia rejestracji oraz aktualizacji danych po złożeniu wniosku w formie elektronicznej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obywateli i środowisk żeglarskich;
3) poprawienia nadzoru nad rejestracją jednostek o długości do 24 m przez administrację morską i żeglugi śródlądowej (w chwili obecnej rejestry są rozproszone i prowadzone m.in. przez związki sportowe, co utrudnia nadzór nad ich prowadzeniem);
4) stworzenia rozwiązań legislacyjnych umożliwiających powstanie elektronicznej bazy danych dla potrzeb rejestracji jachtów w celu zapewnienia stałego dostępu do danych (24/7) dla służb ratowniczych i administracji państwowej;
5) zharmonizowania wymogów dla jednostek morskich i śródlądowych, w tym wprowadzenia pojęcia jachtu komercyjnego w przepisach ustawy o żegludze śródlądowej; (obecnie decyzję o rejestracji jachtu w danym rejestrze armatorzy podejmują niejednokrotnie kierując się oceną wymagań nakładanych na dany rodzaj jednostek, a nie faktycznym zamiarem eksploatacji jednostki na danym akwenie i z danym przeznaczeniem. Zróżnicowane wymogi nie mają uzasadnienia merytorycznego, a utrudniają orientację w obowiązujących przepisach adresatom norm prawnych);
6) stworzenia jednego wzoru dowodu rejestracyjnego, będącego jednocześnie dowodem własności jednostki oraz stworzenia mechanizmów ułatwiających wykrywanie i ściganie sprawców kradzieży jednostek pływających;
7) uwzględnienia wniosków Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich w zakresie potrzeby wpisywania do dokumentu rejestracyjnego liczby osób na pokładzie oraz granicznych warunków uprawiania żeglugi.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy przewiduje:
1) stworzenie jednego rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (obejmującego jednostki śródlądowe i morskie, żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb) z pozostawieniem możliwości rejestracji w Izbach Morskich w przypadku hipoteki morskiej. Przejrzysty i przyjazny dla odbiorcy system rejestracji;
2) rejestrację w starostwach, aby zapewnić łatwy dostęp dla obywateli i równoległą możliwość składania wniosków drogą elektroniczną (ePUAP);
3) stworzenie elektronicznej bazy danych dla potrzeb rejestracji jachtów w celu zapewnienia stałego dostępu do danych (24/7) dla służb ratowniczych i administracji państwowej;
4) jeden wzór dokumentu rejestracyjnego o prostej i funkcjonalnej formie, zawierający informację o podstawowych parametrach jednostki oraz dane niezbędne dla bezpieczeństwa (tj. liczbę osób na pokładzie i graniczne warunki uprawiania żeglugi: siła wiatru i stan morza). Pozostałe dane (w tym podawane dobrowolnie dla zwiększenia skuteczności prowadzonych akcji ratunkowych i wykrywalności sprawców kradzieży) będą dostępne w elektronicznej bazie danych i można je będzie aktualizować na wniosek właściciela za pośrednictwem e-Puap;
5) oznakowanie wszystkich jednostek numerem identyfikującym CIN (Craft Identification Number);
6) wprowadzenie obowiązku informowania o zbyciu i wyrejestrowania jednostki w celu zapewnienia, że informacje gromadzone w elektronicznej bazie danych są aktualne;
7) etapową wymianę dotychczasowych dokumentów rejestracyjnych na nowe, w ciągu 30 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy;
8) pozostawienie dotychczasowej dokumentacji w zakresie rejestracji u podmiotów ją prowadzących (tj. starostów i polskich związków sportowych: PZŻ i PZMiNW). Zobowiązanie tych podmiotów do utrzymywania dokumentacji archiwalnej przez 5 lat po planowanym zakończeniu wymiany dokumentów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 stycznia 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 06.02.2018
do góry