Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuIC12
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia zmiany Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność dokonania zmian w treści Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) wynika bezpośrednio z potrzeby zwiększenia skuteczności i efektywności wykorzystania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W związku ze zbliżającym się terminem przeglądu wyników PO RYBY 2014-2020 (stan na koniec 2018 roku) zachodzi istotne ryzyko niedotrzymania w ramach tegoż programu zasady n+3, a co za tym idzie utraty przez Polskę środków finansowych przeznaczonych na refundację kosztów, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy środkami certyfikowanymi do KE, a limitami ustanowionymi w PO RYBY 2014-2020.
Jednocześnie, projektowana zmiana stanowi odpowiedź na oczekiwania zgłaszane przez interesariuszy PO RYBY 2014-2020 reprezentujących środowisko rybaków morskich. Zmiana ta ma na celu dostosowanie struktury alokacji programu do przeobrażającej się sytuacji społeczno-gospodarczej sektora. Znaczące pogorszenie się stanu środowiska morskiego oraz spadek populacji zasobów ryb w wodach M. Bałtyckiego (w szczególności w strefie wód przybrzeżnych) powoduje pilną potrzebę przekierowania dodatkowych środków na działania przyczyniające się do ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej. Realokowane środki umożliwią zwiększenie intensywności działań m.in. w zakresie pozyskiwania danych środowiskowych, diagnozowania przyczyn negatywnych zjawisk w obszarze środowiska morskiego i spadku kondycji zasobów czy działań przyczyniających się do zmniejszenia negatywnego odziaływania rybołówstwa na ekosystem morski.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana zmiana PO RYBY 2014-2020 obejmuje:
- zmiany finansowe - realokacja środków w kwocie 51 722 500,00 euro z Priorytetu Unii 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy” na Priorytet Unii 1 „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, w kwocie 10 000 000,00 euro w ramach działań wchodzących w zakres Priorytetu Unii 1 oraz w kwocie 1 475 000,00 euro w ramach działań wchodzących w zakres Priorytetu Unii 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Projektowana realokacja środków na działania cieszące się dużym zainteresowaniem beneficjentów przyczyni się do zwiększenia tempa i efektywności ich wydatkowania, a tym samym przyczyni się do znaczącego zmniejszenia ryzyka niezachowania zasady n+3 w 2018 roku i pełniejszego wykorzystania przyznanej Polsce w ramach EFMR alokacji (warunkiem powyższego jest jednakże zatwierdzenie projektowanej zmiany przez KE do końca bieżącego roku);
- zmiany merytoryczne w zakresie treści programu dotyczące: szkód wyrządzonych połowom, informacji o wkładach własnych, wdrażania mechanizmu RLKS (rozwój lokalny kierowany przez społeczność) oraz strategii komunikacji PO RYBY 2014-2020;
- zmiany dostosowawcze wynikające z konieczności uaktualnienia treści programu w zakresie: systemu instytucjonalnego (w konsekwencji dokonanej w roku 2015 zmiany struktury polskiej administracji rządowej), uaktualnienia raportu flotowego sporządzanego na podstawie przepisów dotyczących wspólnej polityki rybołówstwa, zmiany nomenklatury wskaźników w związku z opracowaniem przez wydział wsparcia KE - FAME wytycznych zawartych w dokumencie Definicje wspólnych wskaźników;
- zmiany będące bezpośrednią konsekwencją zmian wskazanych powyżej, w tym wartości docelowe wskaźników programowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Minsitrów przyjęła 18 października 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 06.11.2018
Rejestr zmian