BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r5091231979,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-ustanowienia-progr.html
2020-10-26, 09:01
Numer projektuID255
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przyczyną wprowadzenia zmian do uchwały ws. ustanowienia Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)(PBDK) jest:
1) włączenie do zadań realizowanych w ramach PBDK ze środków KFD inwestycji polegającej na budowie drogi S12 Lublin – Dorohusk o długości 57,6 km. Obecnie szacowany poziom zaangażowania środków KFD na realizację ww. odcinka S12 wynosi 2 488 301,2 tys. zł. Inwestycja nie była wcześniej uwzględniania w limicie podstawowym PBDK,
2) aktualizacji nakładów finansowych, jakie konieczne są do poniesienia, by zrealizować inwestycje ujęte w ustalonym już limicie 135 mld zł, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu wartości inwestycji, dla których inwestor (Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad) odstąpił od umowy z wykonawcą. Obecnie szacowany poziom zaangażowania środków KFD na pokrycie zwiększonych kosztów realizacji zadań w PBDK wynosi 2 500 000 tys. zł.
Wygenerowane do tej pory oszczędności na niektórych zadaniach ujętych w limicie 135 mld zł, nie są w stanie pokryć zaistniałych i spodziewanych wzrostów wartości zadań, wynikających z panujących na rynku budowalnym tendencji kosztowych. 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ulega zmianie limit finansowy określony w uchwale dla zadań realizowanych od dnia 1 stycznia 2014 r. tj. zostanie on podniesiony z kwoty 135 mld zł na kwotę ok. 140 mld zł oraz uwzględniona zostanie w nowym limicie PBDK budowa S12 Lublin – Dorohusk o długości 57,6 km, która jest jedną z podstawowych „odnóg” trasy Via Carpatia.
Wzrost wydatków KFD w wysokości ok. 2 500 000 tys. zł nastąpił w odniesieniu do następujących inwestycji i przewiduje się jego pokrycie z następujących źródeł:
1. A1 odc. F: w. Rząsawa – w. Blachownia
- Wzrost wydatków KFD: 399 787,80 tys. zł, źródła finansowania:
  - Obligacje Skarbu Państwa: 199 893,90 tys. zł;
  - Kredyt EBI: 199 893,90 tys. zł;
- Przyczyny wzrostu: aktualizacja kosztów robót budowlanych dokonana na potrzeby ogłoszenia przetargu na wybór nowego wykonawcy.
2. S5 odc. Białe Błota - Szubin, w ramach Programu Inwestycji "Budowa drogi S5 Bydgoszcz - w. Mielno”
- Wzrost wydatków KFD: 148 586,40 tys. zł, źródła finansowania:
  - Obligacje Skarbu Państwa: 74 293,20 tys. zł;
  - Kredyt EBI: 74 293,20 tys. zł;
- Przyczyny wzrostu: aktualizacja kosztów robót budowlanych dokonana na potrzeby ogłoszenia przetargu na wybór nowego wykonawcy.
3. S5 odc. Nowe Marzy - Dworzysko oraz odc. Dworzysko - w. Aleksandrowo w ramach Programu Inwestycji "Budowa drogi S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz"
- Wzrost wydatków KFD: 438 110,80 tys. zł, źródła finansowania:
  - Obligacje Skarbu Państwa: 219 055,40 tys. zł;
  - Kredyt EBI: 219 055,40 tys. zł;
- Przyczyny wzrostu: aktualizacja kosztów robót budowlanych dokonana na potrzeby ogłoszenia przetargu na wybór nowego wykonawcy.
4. S7 odc. w. Lotnisko  - w. Lesznowola w ramach Programu Inwestycji „Budowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca”
- Wzrost wydatków KFD: 136 216,30 tys. zł, źródła finansowania:
  - Obligacje Skarbu Państwa: 68 108,15 tys. zł;
  - Kredyt EBI: 68 108,15 tys. zł;
- Przyczyny wzrostu: aktualizacja kosztów robót budowlanych dokonana na potrzeby ogłoszenia przetargu na wybór nowego wykonawcy.
5. S19 odc. w. Rzeszów Południe (bez węzła) - w. Babica (z węzłem) w ramach Programu Inwestycji „Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek, odc. węzeł Rzeszów Południe - Barwinek”
- Wzrost wydatków KFD: 734 000,00 tys. zł, źródła finansowania:
  - Obligacje Skarbu Państwa: 367 000,00 tys. zł;
  - Kredyt EBI: 367 000,00 tys. zł;
- Przyczyny wzrostu: aktualizacja kosztów robót budowlanych wynikająca z weryfikacji na etapie Koncepcji Programowej.
6. S61 odc. koniec obw. Suwałk - Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypliszek, w ramach Programu Inwestycji „Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa – granica państwa odc. koniec obw. Suwałk – Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypliszek”
- Wzrost wydatków KFD: 326 447,80 tys. zł, źródła finansowania:
  - Obligacje Skarbu Państwa: 163 223,90 tys. zł;
  - Kredyt EBI: 163 223,90 tys. zł;
- Przyczyny wzrostu: aktualizacja kosztów robót budowlanych dokonana na potrzeby ogłoszenia przetargu na wybór nowego wykonawcy.
7. S61 odc. w. Podborze - Śniadowo, w ramach Programu Inwestycji „Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn”
- Wzrost wydatków KFD: 264 164,30 tys. zł, źródła finansowania:
  - Obligacje Skarbu Państwa: 132 082,15 tys. zł;
  - Kredyt EBI: 132 082,15 tys. zł;
- Przyczyny wzrostu: aktualizacja kosztów robót budowlanych dokonana na potrzeby ogłoszenia przetargu na wybór nowego wykonawcy.
8. Rezerwa na wydatki inwestycyjne: 52 686,6 tys. zł źródła finansowania:
- Obligacje Skarbu Państwa: 26 343,3 tys. zł;
- Kredyt EBI: 26 343,3 tys. zł.
W odniesieniu do wydatków KFD na budowę drogi S12 Lublin – Dorohusk, będą one pokryte z następujących źródeł:
- Obligacje Skarbu Państwa: 248 830,12 tys. zł;
- Kredyt EBI: 995 320,46 tys. zł;
- Refundacje UE: 1 244 150,58 tys. zł;
Razem: 2 488 301,15 tys. zł.
Poniżej przedstawiono wartości wydatków KFD w ramach limitu 140 mld zł, uwzględniające rzeczywiste wydatki KFD w latach 2017 i 2018 oraz aktualne szacowane wydatki KFD, w tym 5 mld zł:
2014 - 608 087,29 tys. zł;
2015 - 5 692 972,22 tys. zł;
2016 - 11 312 022,22 tys. zł;
2017 - 11 382 396,90 tys. zł;
2018 - 10 666 224,78 tys. zł;
2019 - 10 858 099,96 tys. zł;
2020 - 16 637 003,75 tys. zł;
2021 - 18 155 329,56 tys. zł;
2022 - 16 729 564,46 tys. zł;
2023 i później -  38 122 125,81 tys. zł;
Razem 140 163 826,95 tys. zł

 

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRafał Weber Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 września 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 01.10.2019
Rejestr zmian