Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD467
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W 2017 r. na podstawie delegacji zawartej w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (dalej: POŚ) wydane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690). Regulacja ta jest jednym z elementów przyjętych przez Radę Ministrów rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów – tzw. Programu „Czyste powietrze”. Rozporządzenie wprowadza do polskiego porządku prawnego  restrykcyjne wymagania dla kotłów na paliwo stałe. Rozwiązania te dotyczą kotłów od 0 do 500 kW, czyli tych używanych w gospodarstwach domowych oraz małych
i średnich zakładach i stanowią, że od 1 października 2017 r. obowiązują krajowe wymagania dot. tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz pyłu, a także wprowadzony jest zakaz stosowania rusztu awaryjnego. De facto, możliwe więc jest w Polsce sprzedaż i instalowanie kotłów na paliwo stałe klasy 5.
Pierwsze oceny funkcjonowania rozporządzenia wskazują na pojawiąjące się na rynku problemy wynikające ze stosowania niektórych jego przepisów. W szczególności dotyczą one prowadzenia działalności gospodarczej przez producentów kotłów na paliwo stałe. W związku z powyższym, niezbędne jest uszczelnienie systemu poprzez zmianę rozporządzenia oraz zmianę przepisów ustawy POŚ.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiany polegające na uszczelnieniu rynku kotłów na paliwo stałe przeznaczonych dla sektora komunalno-bytowego wymagają wprowadzenia zmian do ustawy – Prawo ochrony środowiska. Pozwolą one ograniczyć import urządzeń niespełniających wymagań rozporządzenia oraz umożliwią egzekucję wymagań dla kotłów poprzez wprowadzenie kontroli i systemu kar.
Zmiany w projekcie zmian do ustawy POŚ obejmują: 
- dodanie obowiązku kontrolowania przez organy Inspekcji Handlowej spełniania wymagań rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe przez wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe
- ograniczenie możliwości wprowadzania do obrotu kotłów na paliwo stałe niespełniających wymagań rozporządzenia przez podmioty z innych państw UE, Turcji i państw EFTA będących stroną umowy o EOG
- dodanie definicji wprowadzania do obrotu w odniesieniu do kotłów na paliwo stałe
- dodanie administracyjnych kar pieniężnych za niespełnianie wymagań rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu „Czyste Powietrze”
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Woźny Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 21 maja 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.05.2019
do góry