Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD134
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zawarta w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej prognoza średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r. kształtuje się na poziomie 99,5% (deflacja na poziomie 0,5%). Przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2016 r. będzie się kształtował na poziomie o 0,3 pp wyższym niż inflacja. Ogółem  wyniesie on wówczas 99,8% (deflacja na poziomie 0,2%). Z kolei prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r. wynosi 4,1%, co oznacza, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r. wyniesie 4,63%. Stąd prognozowane obligatoryjne 20% realnego wzrostu wynagrodzeń za rok 2016 wynosi 0,93%. W efekcie prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji w 2017 r. ukształtuje się na poziomie ok. 100,73%.
Oznacza to wzrost najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z 882,56 zł do 889,00 zł, tj. o 6,44 zł. Najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosłyby z 676,75 zł do 681,69 zł, tj. o 4,94 zł.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W Programie Konwergencji Aktualizacja 2016 (część Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019), przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 26 kwietnia br. założono dodatkowo (obok kwoty na waloryzację ustawową w 2017 r.) kwotę 1,4 mld zł. Zapisana w Planie Wieloletnim kwota 1,4 mld zł przeznaczona na dodatkowe wsparcie finansowe dla emerytów i rencistów zostałaby przeznaczona na podwyższenie świadczeń najniższych (spełniających warunki stażowe do najniższego świadczenia) do 1000 zł w następujący sposób:
- wszystkie świadczenia z FUS zostaną podniesione w ramach waloryzacji wskaźnikiem 100,73%, z tym, że podwyżka z waloryzacji nie mogłaby być niższa niż 10 zł,
- najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z FUS bez dodatków zostaną podniesione do 1000 zł (renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 750 zł),
- świadczenia niższe od świadczeń najniższych (bez wymaganego stażu pracy do gwarancji wypłaty świadczenia najniższego) zostaną podwyższone wskaźnikiem 100,73%,
- świadczenia i zasiłki przedemerytalne zostaną podwyższone z zastosowaniem minimalnej gwarantowanej podwyżki z tytułu waloryzacji,
- renty socjalne zostaną podniesione z kwoty 741,35 zł do 840,00 zł (84% emerytury najniższej),
- wprowadzony zostanie mechanizm waloryzacji świadczeń z KRUS. Świadczenia zostaną podniesione analogicznie jak w systemie pracowniczym nie mniej niż o kwotę 10 zł. Świadczenia nowoprzyznawane, począwszy od 1 marca 2017 r. będą obliczane przy zastosowaniu kwoty emerytury podstawowej tj. kwoty emerytury najniższej na dzień 28 lutego 2017 r., podwyższonej wskaźnikiem waloryzacji, przy zachowaniu gwarancji najniższego świadczenia na poziomie 1000 zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 października 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.10.2016
do góry