Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD558
Tytuł

Projekt ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy stanowi kolejny mechanizm walki Państwa z istniejącym problemem przestępczości na tle seksualnym, ze szczególnym uwzględnieniem pokrzywdzonych, którzy w chwili popełnienia czynów zabronionych skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności nie ukończyli lat 15.
Projektowana ustawa stanowi wyraz reakcji Państwa na:
1) brak kompleksowych rozwiązań w zakresie walki Państwa z problemem przestępczości na tle seksualnym, ze szczególnym uwzględnieniem pokrzywdzonych, którzy w chwili popełnienia czynów zabronionych skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności nie ukończyli lat 15, zwanych dalej „przestępstwami pedofilskimi”;
2) brak należytego wyjaśnienia przestępstw pedofilskich, zarówno z uwagi na tuszowanie takich zdarzeń przez lokalną społeczność, niewłaściwe działania organów powołanych do zwalczania i zapobiegania przestępczości na tle seksualnym, ale także z uwagi na strach i wstyd towarzyszący ofiarom takich przestępstw oraz inne bariery psychologiczne;
3) brak środków umożliwiających dochodzenia swoich praw przez ofiary, które dopiero jako osoby dorosłe, po ukończeniu 30 lat, mają odwagę mówić o doznanych w dzieciństwie krzywdach;
4) brak możliwości ścigania sprawców, z uwagi na upływ terminu przedawnienia karalności (do którego zalicza się czas dochodzenia ofiar do pełnoletności);
5) konieczność otoczenia ofiar przestępstw pedofilskich szczególną troską, w celu przywrócenia im poczucia godności;
6) konieczność systemowego napiętnowania przestępstw pedofilskich oraz sprawców takich czynów;
7) konieczność zapewnienia zadośćuczynienia za poczucie wyrządzonej krzywdy osobom, które jako dzieci cierpiały na skutek przestępstw pedofilskich;
8) konieczność zapewnienia skutecznej i adekwatnej reakcji organów państwa, a także organizacji pozarządowych, podmiotów i instytucji prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną i związaną z kulturą fizyczną wypoczynkiem i leczeniem, a także samorządów zawodowych, kościołów oraz związków wyznaniowych, w tym kościelnych osób prawnych na przypadki zgłaszania przestępstw pedofilskich.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Powołanie nowego organu Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15. Komisja, z uwagi na charakter swoich zadań będzie niezależna od organów władzy publicznej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Sasin Wiceprezes Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 16 lipca 2019 r. z uwagą
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.07.2019
do góry