Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD283
Tytuł

Projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego

POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W obecnym stanie prawnym pracodawca może żądać informacji o niekaralności od osób ubiegających się o zatrudnienie tylko, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. Z braku odrębnych przepisów, uprawnienie to nie dotyczy de lege lata podmiotów sektora finansowego. Jednocześnie, biorąc pod uwagę skalę ryzyk wiążących się z działalnością tych podmiotów dla stabilności systemu finansowego oraz interesów szerokiej rzeszy uczestników rynku (w tym konsumentów) wydaje się niezbędnym, aby podmioty sektora finansowego były uprawnione do badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w tych podmiotach, w szczególności na stanowiskach związanych z zarządzaniem mieniem pracodawcy lub osób trzecich, dostępem do informacji prawnie chronionych lub wymagających podejmowania decyzji obarczonych wysokim ryzykiem. Pozwoli to na prowadzenie bardziej ostrożnej polityki kadrowej, a przez to istotne zmniejszenie ryzyka operacyjnego w działalności podmiotów sektora finansowego i tym samym ograniczenie ryzyka systemowego oraz wzmocnienie stabilności systemu finansowego i bezpieczeństwa uczestników rynku, co jest także odpowiedzią na wielokrotnie zgłaszane postulaty organizacji przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów. Również podmioty działające na rzecz podmiotów sektora finansowego (np. outsourcerzy, agenci), nie mają możliwości weryfikacji kandydatów do pracy i pracowników pod względem niekaralności. Brak możliwości weryfikacji pracowników czyni te podmioty mniej konkurencyjnymi na rynku międzynarodowym i może utrudniać pozyskanie nowych klientów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada uregulowanie zasad badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego lub wykonujących czynności na rzecz tych podmiotów oraz badania niekaralności osób pracujących dla podmiotów wykonujących czynności na rzecz podmiotów sektora finansowego.
Pracodawca, będący podmiotem sektora finansowego lub podmiotem wykonującym czynności na jego rzecz bezpośrednio związane z działalnością tego podmiotu sektora finansowego (np. outsourcerzy, agenci) będzie mógł żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia informacji czy była skazana prawomocnym wyrokiem za wskazane w projekcie umyślne przestępstwa (przestępstwa przeciwko dokumentom, mieniu, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz inne przestępstwa stypizowane w przepisach karnych ustaw szczegółowych dotyczących wykonywania działalności przez podmioty sektora finansowego). Uprawnienie to będzie przysługiwało podmiotom wykonującym na rzecz podmiotu sektora finansowego czynności bezpośrednio związane z działalnością tego podmiotu również w stosunku do osób zatrudnionych.
Badanie niekaralności będzie obejmować przyznanie pracodawcy uprawnienia do żądania złożenia stosownego oświadczenia lub zaświadczenia o niekaralności z KRK. Kosztem za wydanie zaświadczenia mają być obciążeni pracodawcy żądający zaświadczeń.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 lutego 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 08.03.2018
Rejestr zmian