Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD138
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zakłada usprawnienie procedury wymiany informacji pomiędzy ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, będącym dysponentem Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, a sądami rejestrowymi.
Projekt ustawy przewiduje także doprecyzowanie katalogu źródeł przychodów Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.
Projekt rozwiązuje wątpliwości dotyczące składania sprawozdań przez organizacje pożytku publicznego, które utraciły ten status w okresie sprawozdawczym.
Ponadto projekt racjonalizuje zasady tworzenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy, a także rozwiązuje dotychczasowe problemy z tworzeniem ww. wykazu w odniesieniu do organizacji pożytku publicznego, które zmieniły rok obrotowy na inny niż rok kalendarzowy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przewidywane w projekcie uszczegółowienie źródeł przychodów Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego wzmocni podstawy ekonomiczne funkcjonowania tego Funduszu i umożliwi w dalszej perspektywie wsparcie większej liczby organizacji pożytku publicznego.
Projekt łagodzi dotychczas obowiązujące, rygorystyczne zasady uwzględniania organizacji pożytku publicznego w ww. wykazie. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami będzie mógł uwzględnić w ww. wykazie, organizację pożytku publicznego która wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, w terminie ustawowym, nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych.
Projekt wprowadza obowiązek informowania przez organizację pożytku publicznego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, o fakcie posiadania innego roku obrotowego niż rok kalendarzowy, w terminie 14 dni od dnia uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, a w przypadku zmiany roku obrotowego przekazywania informacji o każdej zmianie roku obrotowego w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.01.2017
do góry