Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD585
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247) termin do którego możliwe jest stosowanie obowiązującego układu wysokościowego PL-KRON86-NH upływa z dniem 31 grudnia 2019 r., przy czym jednocześnie na obszarze całego kraju wdrażany jest nowy układ wysokościowy tj. PL-EVRF2007-NH. Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH jest fizyczną realizacją europejskiego systemu wysokościowego EVRS, którego stosowanie zostało zalecone w rezolucji nr 5 przez Podkomisję EUREF na zgromadzeniu w Tromsø w 2000 r. Wdrożenie układu PL-EVRF2007-NH w Polsce spowoduje ujednolicenie układów wysokościowych krajów europejskich w celu zapewnienia interoperacyjności i integracji danych z poszczególnych krajów.
Ze względu na dużą pracochłonność czynności składających się na wdrożenie nowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (ponowne wyrównanie podstawowej, wysokościowej osnowy geodezyjnej, opracowania formuł przeliczeniowych między układami wysokościowymi oraz wprowadzenia danych do istniejących baz danych przestrzennych) niezbędne jest wydłużenie terminu, w którym możliwe będzie wykorzystywanie również obecnie obowiązującego układu wysokościowego.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz aktualny stan wdrażania systemu wysokościowego PL-EVRF2007-NH proponuje się wydłużyć termin stosowania układu wysokościowego PL-KRON86-NH do 31 grudnia 2023 r. Wprowadzenie powyższej zmiany wydłuży okres przejściowy na dostosowanie m.in. baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zmian wynikających z wprowadzenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.
Proponowana zmiana terminu będzie również korespondować z brzmieniem art. 53b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przepis ten wskazuje 31 grudnia 2023 r. jako termin, do którego możliwe będzie prowadzenie mapy zasadniczej na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r.
Prowadzenie mapy zasadniczej na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r. daje również możliwość stosowania układów odniesień przestrzennych obowiązujących przed tą datą do dnia 31 grudnia 2023 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Mając na uwadze fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa termin, do którego możliwe jest stosowanie układu wysokościowego PL-KRON86-NH upływa z dniem 31 grudnia 2019 r. w projekcie rekomenduje się rozwiązanie legislacyjne polegające na przyjęciu nowego terminu umożliwiającego przedłużenie stosowania układu wysokościowego PL-KRON86-NH do dnia 31 grudnia 2023 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMFIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuArtur Soboń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMFIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry