Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD500
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dnia 31 grudnia 2018 r. weszła w życie (z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.) ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie  ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538). Ustawa ta przekierowała część wpływów z aukcji uprawnień do emisji na subkonto Rachunku Klimatycznego (funkcjonującego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) i stworzyła możliwość finasowania, w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji, dodatkowych projektów w obszarów energetycznych, tj. inwestycji w jednostki kogeneracji wytwarzające energię elektryczną i ciepło użytkowe w wysokosprawnej kogeneracji, inwestycji realizowanych przez operatora systemu dystrybucyjnego, dostosowania jednostek wytwórczych do poziomów emisji ustalonych w przepisach prawa UE mających na celu ochronę środowiska, inwestycji w magazyny energii elektrycznej oraz w obszarze dotychczas przypisanym Ministrowi Środowiska, tj. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie przedmiotowa ustawa zmieniła delegację zawartą w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130, poz. 1070) do wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji (Dz.U. Nr 187, poz. 1445), jednakże  zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie  ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw utrzymane jest ono w mocy przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tzn. do 30 czerwca 2019 r. Lista rodzajów programów i projektów określona w obowiązującym rozporządzeniu wynika z przyjętego przez Ministra Środowiska kierunku działań w zakresie sprzedaży jednostek przyznanej emisji oraz przyjętych kryteriów wyznaczania rodzajów programów i projektów, i zostanie przeniesiona do nowego projektu z pomniejszeniem o obszar „wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, który przypisany został wyłącznie Ministrowi Energii. Programy i projekty w obszarach energetycznych (dodanych ww. ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r.) zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Energii, stanowiącym wykonanie delegacji  zawartej w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1271, 1669 i 2538).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dotychczasowa lista rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji zawarta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji zostanie pomniejszona o obszar „wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, który w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw przypisany został wyłącznie Ministrowi Energii. Dodatkowo rozporządzenie będzie uwzględniało aktualizację (w stosunku do postanowień obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r.) dotyczącą prowadzenia szkoleń wspomagających wypełnianie krajowych zobowiązań wynikających z międzynarodowych uregulowań w zakresie zmian klimatu w miejsce odniesienia do Protokołu z Kioto.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Kurtyka Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 27 czerwca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.07.2019
do góry