BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r45602408290459,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-ustanowienia-Programu-na-rzecz-zwieksza.html
2020-10-26, 08:07
Numer projektuID254
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 (dalej: Program) jest opracowywany w związku z realizacją przyjętej przez Rząd RP Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której jako jeden z celów rozwojowych Polski do 2030 roku wskazany został rozwój zrównoważony terytorialnie. Jego priorytetem jest włączenie w procesy rozwojowe wszystkich terytoriów, w szczególności średnich i małych ośrodków miejskich oraz obszarów wiejskich.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowany Program będzie realizowany jako program rozwoju, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295) i jednocześnie program wieloletni w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Źródłami finansowania Programu będą środki z budżetu państwa pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w cz. 83 oraz środki przeznaczane przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach wkładu własnego.
Środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację działań inwestycyjnych wpisujących się w prowadzoną na obszarze Ziemi Słupskiej politykę rozwoju uruchamiane będą w formie dotacji celowych na finansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWaldemar Buda Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 7 października 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.10.2019
Rejestr zmian