Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuIA6
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Proponowane zmiany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zwanym dalej „PO WER”, umożliwiają dalszą realizację działań zgodnych z kierunkami określonymi w Rządowym Programie Dostępność Plus, przyjętym przez Radę Ministrów 17 lipca 2018 r. i wskazywanymi w exposé Premiera Mateusza Morawieckiego. Kolejne inicjatywy (np. dotyczące zwiększania możliwości i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby; dostosowywanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czy wdrażanie w jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań poprawiających dostępność do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami), poza już realizowanymi w ramach PO WER, będą wspierały realizację zapowiedzianego w exposé Premiera Mateusza Morawieckiego programu Przyjazna Polska.

Ponadto, pozostałe istotne zmiany wprowadzane w PO WER są wynikiem:
- przyznania Polsce w 2019 r. dodatkowych środków w kwocie 1 714 715 EUR na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) w województwie podkarpackim (decyzja wykonawcza Komisji zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/190/UE w odniesieniu do rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ze szczególnej alokacji na IZM, wraz z wykazem kwalifikujących się regionów z 31 lipca 2019 r.);
- podziału rezerwy wykonania zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym UE nr 215/2014 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS i EFMiR w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych) i decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. określającą w odniesieniu do Polski i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych program operacyjny i priorytety, w odniesieniu do których osiągnięto cele pośrednie programu operacyjnego zarejestrowanego pod następującym nr CCI 2014PL05M9OP001. Zgodnie z decyzją wykonawczą KE, w jednym przypadku nie osiągnięto wymaganego celu pośredniego określonego w PO WER, co powoduje konieczność przesunięcia kwoty rezerwy wykonania 11 603 040 EUR pomiędzy Osiami Priorytetowymi PO WER; 
- dokonania przeglądu śródokresowego PO WER, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR), uwzględnienia dotychczasowych doświadczeń z realizacji PO WER i dostosowania alokacji na poszczególne priorytety inwestycyjne wynikających z proponowanych zmian.

Należy podkreślić, że wykorzystanie dodatkowej kwoty 1 714 715 EUR przyznanej na rok 2019 na wsparcie zatrudnienia ludzi młodych w województwie podkarpackim, jest uzależnione od dokonania zmiany w PO WER (przyjętej uchwałą Rady Ministrów) i wydania jeszcze w tym roku decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej niniejszą zmianę finansową – w innym przypadku nastąpi utrata dodatkowych środków.
Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 4 rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013, państwo  członkowskie  nie  później  niż  trzy  miesiące  po  przyjęciu  decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z 23 sierpnia 2019 r. (określającej które cele pośrednie programu nie zostały osiągnięte),  musi przekazać do KE propozycję przesunięcia stosownej kwoty rezerwy wykonania (11 603 040 EUR) do innej Osi Priorytetowej programu. Nie złożenie propozycji zmian programu w tym zakresie może wiązać się z utratą kwoty 11 603 040 EUR.

W celu przeciwdziałania ryzyku utraty łącznie 13 317 755 EUR i dochowania wyżej wskazanych terminów, propozycja zmian PO WER (zatwierdzona przez Radę Ministrów), zawierająca uwzględnienie dodatkowej kwoty na wsparcie zatrudnienia ludzi młodych w województwie podkarpackim oraz przesunięcie kwoty rezerwy wykonania powinna zostać niezwłocznie przekazana do Komisji Europejskiej. W związku z tym uzasadnione byłoby zastosowanie przyśpieszonego trybu zatwierdzania zmian w PO WER przez Radę Ministrów, z uwzględnieniem zastosowania trybu odrębnego, o którym mowa w Rozdziale 8, §99 lub §100 uchwały nr 190 Rady Ministrów Regulamin Pracy Rady Ministrów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Najważniejsze proponowane zmiany w PO WER obejmują:

Oś priorytetowa I

Priorytet inwestycyjny 8i
- Wprowadzenie nowych działań, zgodnych z Programem Dostępność Plus i kierunkami wskazywanymi w exposé Premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczących zwiększania możliwości i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby. W tym celu dodano nowy Priorytet Inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, a w ramach niego nowy cel szczegółowy Zwiększenie możliwości i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby , typy operacji oraz powiązane z nimi wskaźniki. Nowe działania pozwolą objąć wsparciem prawie 11 tys. osób z niepełnosprawnościami.

Priorytet inwestycyjny 8ii

- Zmiana dotycząca realizacji wsparcia zgodnie z Planem realizacji Gwarancji dla Młodzieży - zmiana przypisu dotyczącego okresu, w ciągu którego należy udzielić wsparcia;
- Zmiana dotycząca obligatoryjnych form wsparcia w projektach. Rezygnacja z zapisu zobowiązującego do obejmowania każdego uczestnika co najmniej trzema formami wsparcia;
- Dostosowanie wartości wskaźników produktu w ramach EFS do realokacji środków w osi I;
- Dodanie wskaźnika produktu dotyczącego osób biernych zawodowo;
- Zwiększenie wartości wskaźników produktu w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych w związku ze zwiększeniem alokacji;
- Zmiana wskaźnika rezultatu liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu na liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu;
- Zwiększenie wartości docelowych wskaźników dla celu szczegółowego 2 Zdobywanie i doskonalenie przez osoby młode do 29 r. ż. umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy osi I.

Oś priorytetowa II

Priorytet inwestycyjny 8iv
- Usunięcie typu operacji dotyczącego działań szkoleniowych na rzecz kadr instytucji publicznych w zakresie równości szans płci oraz powiązanych z nim wskaźników. Działania te są realizowane w innym projekcie.

Priorytet inwestycyjny 8v
- Zmiana wartości wskaźników produktu i rezultatu;
- Zastąpienie wskaźnika rezultatu liczba podmiotów świadczących usługi rozwojowe wpisanych do Rejestru Usług Rozwojowych wskaźnikiem liczba ofert usług rozwojowych opublikowanych w Bazie Usług Rozwojowych;
- Zmiana nazwy Rejestr Usług Rozwojowych na Baza Usług Rozwojowych.

Priorytet inwestycyjny 8vii
- Usunięcie dwóch typów operacji dot. sieci EURES oraz powiązanych z nim wskaźników (tego typu działania realizowane są w ramach bieżącej działalności MRPiPS poza finansowaniem EFS);
- Obniżenie wartości wskaźników produktu i rezultatu.

Priorytet inwestycyjny 9i
- Wprowadzenie sześciu nowych typów operacji oraz powiązanych z nimi wskaźników dotyczących:

 • oceny kosztów funkcjonowania systemu świadczeń w związku z biernością zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz oszacowaniem wariantów kosztowych zmian systemowych sprzyjających aktywizacji zawodowej tych osób;
 • oceny skuteczności procedury „Niebieskiej Karty” oraz wypracowaniem rekomendacji do zmian;
 • przeglądu działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • podnoszenia kompetencji lekarzy medycyny pracy w zakresie przeprowadzania badań wstępnych, kontrolnych i okresowych osób niepełnosprawnych;
 • podnoszenia kompetencji pracowników powiatowych urzędów pracy i urzędów wojewódzkich w zakresie nowych regulacji prawnych dotyczących zatrudnienia wspomaganego;
 • podnoszenia kompetencji kadr organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, podmiotów reintegracyjnych i kadr środowiskowych domów samopomocy w zakresie pracy z otoczeniem osób z niepełnosprawnościami w celu wypracowania postaw sprzyjających aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

- Usunięcie czterech typów operacji oraz powiązanych z nimi wskaźników, zmiana brzmienia jednego typu operacji oraz modyfikacja opisu jednego typu operacji;
- Poprawienie źródła danych i częstotliwości pomiaru dla wskaźnika rezultatu dotyczącego więźniów oraz byłych więźniów pracujących po opuszczeniu programu;
- Obniżenie wartości docelowej wskaźnika rezultatu dotyczącego Romów pracujących po opuszczeniu programu.

Priorytet inwestycyjny 9iv
- Rezygnacja wypracowywania kolejnych modelowych rozwiązań w zakresie sprawowania opieki wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo i związane z tym usunięcie typu operacji oraz powiązanych z nim wskaźników.

Priorytet inwestycyjny 9v
- Dodanie dwóch nowych typów operacji oraz powiązanych z nimi wskaźników dotyczących:

 • działań wspierających tworzenie ścieżek reintegracji dla uczestników i absolwentów podmiotów zatrudnienia socjalnego;
 • działań wspierających edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, które obejmą wdrożenie rozwiązań upowszechniających przedsiębiorczość społeczną wśród dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

- Dostosowanie wartości docelowych wskaźników;
- Zmiana brzmienia wskaźnika produktu i rezultatu oraz zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika rezultatu dla wsparcia w obszarze zamówień publicznych;
- Usunięcie jednego typu operacji oraz powiązanych z nim wskaźników;
- W ramach celu szczegółowego 1 Wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej korzystających ze zwrotnych instrumentów finansowych usunięcie elementu dotyczącego nowej oferty wsparcia zwrotnego na rzecz rozwoju PES.

Priorytet inwestycyjny 10i
- Dodanie dwóch nowych typów operacji oraz powiązanych z nimi wskaźników dotyczących:

 • wypracowania i upowszechnienia modelowych zasad uczestnictwa podmiotów reprezentujących rodziców w szkole;
 • wypracowania rozwiązań dotyczących innowacyjnych praktyk nauczania i podnoszenia jakości kształcenia.

- Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika rezultatu dotyczącego odsetek poradni psychologiczno-pedagogicznych stosujących wypracowane narzędzia do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- Zmiana brzmienia typu operacji dotyczącego tworzenia zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego pod kątem rozwijania u  uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych oraz usuniecie powiązanego z nim wskaźnika produktu;
- Zmiana brzmienia wskaźnika produktu  dotyczącego opracowanych w programie e-materiałów

Priorytet inwestycyjny 10iii
- Zmiana klasyfikacji obecnego wskaźnika produktu dotyczącego kwalifikacji wpisanych do ZRK na wskaźnik rezultatu oraz zdefiniowanie nowego wskaźnika produktu odnoszącego się wprost do opisów kwalifikacji;
- Dodanie dwóch nowych typów operacji oraz powiązanych z nimi wskaźników dotyczących:

 • wsparcia ministrów właściwych w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań mających na celu zapewnienie jakości procesów związanych z włączaniem do ZSK;
 • wsparcia i rozwoju mechanizmów współpracy i koordynacji między ministrami w zakresie uczenia się przez całe życie.

- Usuniecie dwóch podtypów operacji w ramach typu operacji dotyczącego zwiększenia oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych oraz powiązanego wskaźnika produktu.

Priorytet inwestycyjny 10iv
- Usuniecie dwóch podtypów operacji dotyczących szkolenia metodycznego dla pracodawców uczestniczących w procesie przygotowania i przeprowadzenia egzaminów oraz wypracowania modelu zachęt dla pracodawców angażujących się w proces kształcenia zawodowego;
- Usunięcie typu operacji dotyczącego modelu współpracy pracodawców funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) ze szkołami oraz placówkami systemu oświaty prowadzącymi kształcenie zawodowe oraz powiązanego z nim wskaźnika produktu;
- Usuniecie wskaźnika produktu dotyczącego opracowanych i upowszechnionych e-podręczników do kształcenia zawodowego;
- Zmiana brzmienia typu operacji dotyczącego tworzenia i upowszechnienia e-materiałów do kształcenia zawodowego oraz wskaźnika produktu dotyczącego opracowanych i upowszechnionych e-materiałów do kształcenia zawodowego.

Priorytet inwestycyjny 11i
- Zmniejszenie wartości docelowych części wskaźników produktów i rezultatów;
- Rozszerzenie grupy docelowej w ramach typu operacji dotyczącego szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego, mediacji, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego o doradców restrukturyzacyjnych oraz przedstawicieli zawodów prawniczych;
- Dodanie pięciu nowych typów operacji oraz powiązanych z nimi wskaźników dotyczących:

 • upowszechnienia alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez podniesienie kompetencji mediatorów w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, oraz utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów oraz działania informacyjne skierowane do interesariuszy mediacji;
 • dostosowania funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • opracowania i wdrożenia modelu centralizacji portali sądowych;
 • wdrażania w jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań poprawiających dostępność do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami;
 • pilotażowego wdrożenia modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach wybranego obszaru funkcjonalnego.

- Rozszerzenie głównych grup docelowych w PI 11i o: pracowników służby więziennej, osoby świadczące usługi w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, doradców restrukturyzacyjnych, przedstawicieli zawodów prawniczych (radcowie prawni, notariusze, adwokaci);
- Usunięcie czterech typów operacji oraz powiązanych z nimi wskaźników;
- Zastąpienie dwóch wskaźników bardziej odpowiednimi dotyczącymi pilotażowo uruchomionych usług doradczych dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych oraz raportu z realizacji usług doradczych dla podmiotów publicznych.

Oś priorytetowa III

Priorytet inwestycyjny 10ii
- Usunięcie typu operacji dot. pomocy zwrotnej w studiowaniu za granicą oraz powiązanych z nim wskaźników;
- Dodanie nowego typu operacji oraz powiązanych z nim wskaźników dotyczącego funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym.

Oś priorytetowa IV

Działanie 4.1
- Dodanie nowego typu operacji oraz powiązanych z nim wskaźników dotyczącego  sieciowania podmiotów działających na rzecz zwiększenia poziomu wykorzystania innowacji społecznych;
- Aktualizacja wartości docelowej wskaźnika rezultatu dotyczącego innowacji przetestowanych w skali makro.

Oś priorytetowa V
- Rozszerzenie w opisie osi priorytetowej katalogu podmiotów, które mogą realizować inwestycje w obszarze zdrowia o podmioty uprawnione do kształcenia kadr medycznych oraz innych instytucji systemu ochrony zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, a także inne podmioty zaangażowane w system ochrony zdrowia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Priorytet inwestycyjny 9iv
- Doprecyzowanie w opisie przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach PI9iv w katalogu głównych grup docelowych w PI 9iv kategorii „pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych” oraz dodanie kategorii „pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia”;
- Przesunięcie 150 mln zł na Oś V (środki pochodzą z rezerwy wykonania z Osi III PO WER (regiony lepiej rozwinięte) oraz oszczędności w ramach IV Osi Priorytetowej) i jednoczesne zwiększenie wartości odpowiednich wskaźników produktu i rezultatu dotyczących POZ i szpitali, które otrzymają wsparcie na poprawę ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i starszych.

Zmiany finansowe:
- Zwiększenie alokacji PO WER wynikające z przyznania dodatkowych środków na realizację YEI w kwocie 1 714 715 EUR,
- Podział rezerwy wykonania (realokacja pomiędzy Osiami Priorytetowymi PO WER kwoty 11 603 040 EUR),
- Zmiana alokacji pomiędzy Osiami Priorytetowymi w ramach PO WER, wynikające ze zmian zakresu programu wprowadzonych w poszczególnych Osiach Priorytetowych i zidentyfikowanych przez Instytucje Pośredniczące oszczędności.

Ww. realokacje oraz zwiększenie środków YEI spowodowały, że łączna alokacja PO WER zostanie zwiększona o 4 681 278 EUR, tj. do kwoty 5 459 588 435 EUR, w tym wkład UE – 4 707 364 431 EUR (zwiększony o 1 714 715 EUR).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMałgorzata Jarosińska-Jedynak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 1 października 2019 r. z uwagą
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 01.10.2019
do góry