Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRC42
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 322 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 322 ust. 1 ustawy, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
Do tej pory w polskim porządku prawnym obowiązywały wydane na podstawie art. 121 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne:
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Dz. U. z 2013 r. poz. 578),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Dz. U. 2016 r. poz. 1973).
Obowiązek zmiany przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 121 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, wynika z art. 566 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zgodnie z którym przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy uchylonej zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów ustawy uchylającej (art. 322 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne), jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia ich wejścia w życie.
Potrzeba wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie wynika z obowiązku utrzymania w polskim porządku prawnym niektórych przepisów implementacyjnych dyrektyw UE:
- Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (RDW),
- Dyrektywy 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu i Dyrektywy Komisji 2014/80/UE z dnia 20 czerwca 2014 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu,
- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającą dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.
Celem projektu rozporządzenia jest wyszczególnienie i opisanie zakresu merytorycznego informacji wykorzystywanych w pracach nad planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (pgw). Projekt rozporządzenia ma na celu ujęcie w polskim porządku prawnym szczegółowych informacji merytorycznych między innymi w odniesieniu do wartości progowych elementów fizykochemicznych dla oceny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych,   dotyczących metodologii opracowania ogólnej charakterystyki obszaru dorzecza, zakresu identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych oraz oceny ich wpływu na stan jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

 

 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy są jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami. Dokumenty te stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości. Pgw stanowią podstawę do podejmowania działań mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wód zależnych, poprawę stanu zasobów wodnych i możliwości korzystania z wód, zmniejszenie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji mogących negatywnie oddziaływać na wody. Dokumenty te, jak również wszystkie dokumentacje niezbędne dla ich zrealizowania opracowywane są zgodnie z RDW, w cyklach sześcioletnich.
Istotą rozwiązań ujętych w projekcie rozporządzenia jest określenie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Projekt rozporządzenia będzie określać:
- szczegółowy zakres informacji koniecznych do sporządzania planów;
- zakres identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i wód podziemnych;
- wymagania, jakie należy spełnić przy ustalaniu celów środowiskowych: dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione (o których mowa w art. 56 – ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne) , dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych (o których mowa w art. 57 – ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne), dla jednolitych części wód podziemnych (o których mowa w art. 59 – ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne), art. 59 oraz dla obszarów chronionych (o których mowa w art. 61 – ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne).
- zakres analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód;
- częstotliwość weryfikacji pozyskiwanych informacji i sporządzanych dokumentów.
Te elementy, w zakresie właściwym z wymaganiami RDW, są niezbędne do opracowywania kolejnych aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
Nawiązując do rozwiązań do tej pory funkcjonujących, zakres informacji koniecznych do sporządzenia planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy został określony, zwracając uwagę na jak najszersze spektrum źródeł danych, które mogą posłużyć się do powstania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy o wysokim stopniu szczegółowości. Projekt rozporządzenia uwzględnienia obowiązek utrzymania w polskim porządku prawnym transponowanych uprzednio przepisów dyrektyw 2000/60/WE, 2006/118/WE, 2014/80/UE, 2008/105/WE i 2013/39/UE. 
Projekt rozporządzenia przewiduje zmiany w stosunku do obowiązującego stanu prawnego, polegające na wprowadzeniu do szczegółowego zakresu informacji koniecznych do sporządzenia planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy (ponad zakres informacji obowiązujący obecnie), w szczególności:
a) informacji dotyczących charakterystyki pozwoleń wodnoprawnych, w tym wyjątków od wymogu posiadania pozwolenia wodnoprawnego, i liczby oraz najważniejszych ustaleń, zawartych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami – ze względu na zawarcie w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne przepisów ustanawiających budowę i utrzymanie systemu informacyjnego gospodarowania wodami;
b) podsumowania działań zmierzających do podjęcia i realizacji współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw leżących poza granicami Unii Europejskiej w celu przygotowania jednego międzynarodowego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, którego część znajduje się na terytorium tych państw lub zapewnienia koordynacji w jak największym stopniu na poziomie międzynarodowego obszaru dorzecza planu gospodarowania wodami obejmującego obszar dorzecza znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie działań na tym obszarze dorzecza ukierunkowanych na osiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy - Prawo wodne – co było rekomendacją Komisji Europejskiej w projekcie dokumentu zawierającego ocenę współpracy międzynarodowej w procesie przygotowania planów gospodarowania wodami na obszarze międzynarodowych dorzeczy;
c) wykazu inwestycji oraz działań, które mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie dobrego stanu wód, spełniających warunki, o których mowa w art. 68 ustawy - Prawo wodne, wraz z uzasadnieniem spełnienia tych warunków i wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za realizację inwestycji i działań, uzasadnieniem konieczności ich realizacji, z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji, a także szacunkową analizą kosztów i korzyści wynikających z planowanych inwestycji i działań;
d) wykaz planowanych inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61, obejmujący informację o wydanych ocenach wodnoprawnych oraz o przyczynach odmowy wydania oceny wodnoprawnej, według stanu na rok przed terminem opracowania planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza – umieszczone w związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego, ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, mechanizmu wydawania ocen wodnoprawnych -  w celu zapewnienia zgodności z elementami planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy określonymi w art. 318 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
Wprowadzenie wszelkich zmian w stosunku do obecnego stanu prawnego jest podyktowane koniecznością wykorzystania szczegółowego opracowania treści planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, opartego na najlepszej i najaktualniejszej, dostępnej wiedzy o szerokim zakresie tematycznym, dotyczącej ekosystemów wodnych i czynników wpływających na stan ich zachowania.
Projektowana regulacja, również w kontekście wszelkich zmian w stosunku do obowiązującego stanu prawnego, oddziaływać będzie w następujący sposób na zidentyfikowanych interesariuszy:
a) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - jako podmiot wskazany w art. 319 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne do opracowania projektów planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy – będą mogły korzystać z większej liczby źródeł danych i informacji, w celu bardziej rzetelnego i kompleksowego opracowania projektów planów, co w dalszej perspektywie może przełożyć się na sprawniejszy proces opiniowania tych dokumentów przez właściwych wojewodów (zgodnie z art. 319 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne) oraz uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej (zgodnie z art. 319 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne);
b) wszyscy zainteresowani osiąganiem celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (m.in. społeczeństwo, organizacje pozarządowe, organy administracji rządowej i samorządowej) - posiadać będą szerszą informację o zakresie opracowania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy; korzystanie z większej ilości źródeł danych i umieszczenie w treści planów gospodarowania wodami odpowiednio szerokiego zakresu informacji wpłynie pozytywnie na przejrzystość i transparentność procesu planowania w gospodarowaniu wodami;
c) organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytuty badawcze, o których mowa w art. 319 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, posiadające dane niezbędne do przygotowania planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza – podmioty te będą zobowiązane do nieodpłatnego przekazywania posiadanych danych podmiotom przygotowującym, sporządzającym i aktualizującym plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.                      
Efektem wprowadzonych zmian będzie zapewnienie odpowiedniego, zgodnego z wymaganiami prawa europejskiego i najlepszą dostępną wiedzą, poziomu szczegółowości treści planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.        

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Moskwa Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 października 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.10.2019
do góry