Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID185
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą "Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO"
POPRZEDNI TYTUŁ: Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja przepisów art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 15 września 2017 r o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1909 i 2371).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Diagnoza rozwoju instytucjonalnego organizacji obywatelskich w Polsce przeprowadzona na potrzeby opracowania Programu wskazuje na następujące kluczowe bariery, które hamują rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce:
- trudności w pozyskiwaniu środków, brak stabilności finansowej, rozwarstwienie ekonomiczne i małe zróżnicowanie przychodów organizacji,
- deficyty zasobów ludzkich w organizacjach – braki w kadrze pracowniczej, bazie członkowskiej i wolontariacie oraz rozwarstwienie sektora w sferze zatrudnienia,
- brak współpracy, konflikty i rywalizacja wewnątrz sektora,
- brak efektywnych struktur dialogu obywatelskiego,
- niski potencjał mediów i think tanków obywatelskich, organizacji strażniczych.

W ramach Programu zaplanowano interwencję, która zakłada zniesienie wskazanych powyżej barier i ograniczeń dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji. Cele szczegółowe Programu zdefiniowano jako:
- wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne,
- wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym,
- poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

Program wdrażany będzie w ramach 6 priorytetów:
- Priorytet 1. Zrównoważony rozwój organizacyjny,
- Priorytet 2. Kapitały żelazne,
- Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich,
- Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich,
- Priorytet 5. Wsparcie doraźne – mikrodotacje,
- Priorytet 6. Pomoc techniczna.

Program wprowadza nową z punktu widzenia współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Polsce formę wsparcia instytucjonalnego, poza utrwalonym systemem zlecania zadań publicznych. Zakłada się, że w okresie realizacji Programu, bezpośrednie wsparcie uzyska ponad 11 tys. organizacji obywatelskich.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 lipca 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.08.2018
do góry