Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD395
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W ostatnim czasie znacząco nasiliło się występowanie pożarów miejsc magazynowania lub składowania odpadów.
Chociaż bezpośrednie przyczyny wystąpienia pożarów są jeszcze badane, to przynajmniej w miejscach nielegalnego magazynowania odpadów  można przypuszczać, że doszło do celowych podpaleń w celu pozbycia się odpadów.
Państwowa Straż Pożarna potwierdza niepokojący wzrost statystyk dotyczących pożarów na takich obiektach: w 2010 r. miało miejsce 59 takich interwencji, w 2013 i 2014 – ok. 100, natomiast w roku 2016 i 2017 miało miejsce odpowiednio 130 i 150 interwencji. Do 28 maja br. było już 85 interwencji do tych przypadków, co oznacza znaczący wzrost w porównaniu do lat ubiegłych.

Ponadto, zgodnie z danymi Państwowej Straży Pożarnej, w latach 2014–2016 przeprowadzono łącznie 1231 czynności kontrolno-rozpoznawczych na terenie składowisk odpadów, zakładów przetwarzania odpadów, w tym sortowni na terenie kraju stwierdzając w nich 2945 nieprawidłowości.

Podczas posiedzenia Rady Ministrów w dniu 29 maja br. Prezes Rady Ministrów zobowiązał Ministra Środowiska do pilnego przygotowania propozycji zmian przepisów dotyczących gospodarowania odpadami w związku z pożarami magazynowanych/składowanych odpadów.

Prezes Rady Ministrów wyznaczył termin przedstawienia tego dokumentu do rozpatrzenia na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów (14 dni od dnia posiedzenia Rady Ministrów, które odbyło się w dniu 29 maja br.).
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Wprowadzenie zabezpieczenia roszczeń dla podmiotów prowadzących gospodarowanie odpadami w zakresie zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów (ok. 15 000 podmiotów).
Gwarancja ustanawiana będzie przed rozpoczęciem działalności i będzie obejmować zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów, aż do zakończenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami, co zapobiegnie porzucaniom odpadów po zakończeniu działalności. Gwarancja może obejmować również działania związane z niewłaściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym (mechanizm ograniczający podpalenia). Wysokość gwarancji uzależniona będzie od masy i rodzaju odpadów.
2. Obowiązek prowadzenia monitoringu wideo obiektu, w którym magazynowane lub składowane są odpady, co ma ułatwić nadzór nad działalnością w zakresie gospodarowania odpadami, a w przypadku pożaru pomoże ustalić przyczynę i ewentualnych sprawców pożarów.
3. Wprowadzenie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów przez wskazywanie w decyzjach administracyjnych dopuszczalnej masy zbieranych i magazynowanych odpadów, maksymalnej masy jednocześnie magazynowanych odpadów oraz środków ochrony przeciwpożarowej.
4. Skrócenie dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku. Trzyletni okres magazynowania odpadów pozwala na zgromadzenie znaczącej masy odpadów, co przy przypadkach porzucenia odpadów czy pożarach zwiększa problem z zagospodarowaniem takich odpadów. Nagromadzenie zbyt dużej masy odpadów w okresie 3-letnim może skłaniać do zachowań niezgodnych z prawem np. podpaleń, aby pozbyć się problemu. Skrócenie okresu magazynowania wymusi na przedsiębiorcach większą aktywność w poszukiwaniu zbytu na odpady.
5. Zmiana w zakresie uprawnień organów ochrony środowiska do wydania zezwoleń na zbieranie odpadów – w przypadku gdy całkowita pojemność instalacji lub innego miejsca magazynowania odpadów przekracza 3 000 Mg na rok, właściwy będzie marszałek województwa.
6. Uzależnienie wydania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów od uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej (PSP) przed rozpoczęciem działalności w zakresie gospodarki odpadami.
Często odbiór przez PSP obiektu budowlanego odbywa się bez wiedzy, że będą tam magazynowane odpady, co może wpływać na zakres ochrony przeciwpożarowej.
7. Rozszerzenie przesłanek dla odmowy udzielenia zezwolenia na gospodarowanie odpadami, dla osób fizycznych i prawnych.
8. Wprowadzenie wymogu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości w formie aktu własności w przypadku zbierania odpadów niebezpiecznych lub odzysku odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych. Celem tego rozwiązania jest ograniczenie procederu gospodarowania odpadami w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami oraz ułatwienie organom administracji egzekwowania przepisów i działania podmiotów zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.
9. Wprowadzenie nowych kryteriów wymierzania kar administracyjnych za niezgodne z prawem zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów. Kryteria będą oparte o ilość odpadów, której dotyczy wymierzona kara. Obecnie kara administracyjna wymierzana przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska (WIOŚ) wynosi od 1000 zł do 1 000 000 zł.
10. Wzmocnienie sankcji dla „recydywistów”, tj. podmiotów, u których wielokrotnie wybuchały pożary, przez zastosowanie dodatkowego mnożnika pozwalającego zwiększyć wymiar kary. Potencjalny zysk przedsiębiorcy z działań nielegalnych, przy dużej masie odpadów, może być większy niż górna granica kary administracyjnej, stąd „opłacalność” pożarów. Wzmocnienie sankcji obejmuje również zwiększenie zakresu przesłanek dla odmowy wydania zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami oraz wszczęcia procedury cofnięcia posiadanego zezwolenia.
11. Uszczelnienie i uszczegółowienie przepisów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów oraz podwyższenie opłat skarbowych, mające na celu ograniczenie nielegalnych przypadków przywozu odpadów do Polski.
12. Wprowadzenie w ustawach: o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo o ruchu drogowym oraz o transporcie drogowym przepisów mających na celu umożliwienie prowadzenia organom kontrolnym efektywnego nadzoru nad działalnością dotyczącą transportu odpadów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Mazurek Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 22 czerwca 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 09.07.2018
Rejestr zmian