Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD230
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem regulacji jest umożliwienie finansowania z budżetu państwa (część 29 – Obrona narodowa) kosztów leczenia w szpitalach wojskowych w kraju obcokrajowców tj. osób nieuprawnionych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) w przypadkach, gdy zostali poszkodowani, doznali urazów w związku z działaniami jednostek wojskowych, a udzielona pomoc medyczna przez wojskowe placówki medyczne na teatrze działań jest niewystarczająca.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rekomendowane rozwiązanie:
Zasady użycia i pobytu jednostek wojskowych poza granicami państwa, w tym zabezpieczenia medycznego, udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ogólne kwestie odszkodowawcze zostały uregulowane w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162 poz. 1117, z późn. zm.). Przepisy wskazanej ustawy regulują powyższe kwestie w odniesieniu do polskich żołnierzy i pracowników realizujących określone zadania, natomiast nie umożliwiają finansowania leczenia obywateli innych państw poszkodowanych przez wojsko, gdy w wyniku tych działań doszło do obrażeń ciała czy urazów, które wymagają leczenia lub hospitalizacji w placówkach medycznych w kraju.

Narzędzia:
Dotychczasowe doświadczenia w tym obszarze, tj. brak możliwości finansowania ze środków resortu obrony narodowej (jedynie poprzez fundacje i stowarzyszenia), wskazują na większe zainteresowanie ze strony instytucji pożytku publicznego dofinansowywaniem leczenia żołnierzy oraz pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, aniżeli poszkodowanych obcokrajowców. Wprowadzenie tej regulacji umożliwi leczenie obywateli innych państw w opisanych wyżej przypadkach i ułatwi procedury związane z dofinansowaniem kosztów tego leczenia przez resort obrony narodowej.

Oczekiwany efekt:
Rozwiązanie to pozwoli na minimalizację skutków szkód wyrządzonych obywatelom obcych państw oraz zachowanie na właściwym poziomie relacji międzynarodowych w związku z użyciem i pobytem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium danego kraju, w szczególności postrzegania Polski jako państwa odpowiedzialnego oraz pozytywnego odbioru obecności polskich żołnierzy na misjach.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 21.02.2018
Rejestr zmian