Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD571
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie  ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Pierwsze miesiące działalności Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców potwierdzają zasadność powołania tego urzędu. Z roboczych informacji uzyskanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wynika, że przedsiębiorcy z sektora MŚP zwracają się do niego z wieloma istotnymi problemami, których rozwiązanie wykracza niekiedy poza obecny stan kompetencji Rzecznika. W praktyce funkcjonowania zidentyfikowano trudności natury organizacyjnej, które utrudniają sprawną i efektywną działalność Rzecznika.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowana regulacja obejmuje:
- zmianę w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, która zakłada wprowadzenie możliwości ustalania dla pracowników Biura Rzecznika MŚP dni wolnych oraz określania przez Rzecznika stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy są urzędnikami państwowymi, a także określania wykazu stanowisk objętych aplikacją administracyjną oraz zasad i trybu odbywania tej aplikacji;
- zmianę w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – wskazanie przy postępowaniach Rzecznika MŚP podobnie do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) i Rzecznika Praw Dziecka (RPD);
-zmianę w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku MŚP polegającą na przeformułowaniu jednego z zadań Rzecznika z "pomoc w organizacji mediacji" na "organizowanie mediacji"; nadaniu uprawnienia do badania każdej sprawy na miejscu (na wzór RPO i RPD); określeniu, że organy powinny w sprawie niektórych wniosków Rzecznika działać niezwłocznie.
Zmiana będzie miała pozytywny wpływ na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców poprzez zapewnienie efektywnej ochrony ich praw i interesów, realizowanej przez Rzecznika MŚP.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Niedużak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry