Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC114
Tytuł

Projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Główną przyczyną wdrożenia planowanych regulacji jest implementacja Dyrektywy 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych, którą w ramach negocjacji i stanowiska rządu Polska silnie wspierała. Regulacje te mają pozytywne oddziaływanie społeczno-gospodarcze.
Wyniki badań, takich jak opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2015 r . oraz zlecone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Badanie wpływu cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 roku  wskazują na znaczną skalę problemu, jakim jest niskie wykorzystanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych i obrocie gospodarczym (e-faktury ustrukturyzowane są to takie faktury, które pozwalają na automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych, bez manualnego wprowadzania danych przez człowieka).
Istotnym powodem dla przedmiotowej inicjatywy legislacyjnej jest dążenie do obniżenia kosztów w gospodarce, związanych z wystawianiem, przesyłaniem i księgowaniem faktur w postaci papierowej lub w formie elektronicznej nieustrukturyzowanej.
Ponadto należy wskazać, iż w licznych unijnych dokumentach programowych [Akt o jednolitym rynku 2 COM(2012) 573, Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy COM (2014) 192)] mowa jest o uczynieniu elektronicznego fakturowania dominującą formą wymiany dokumentów w zamówieniach publicznych oraz o zbudowaniu w pełni cyfrowych procesów związanych z zamówieniami publicznymi. Przedmiotowy projekt jest instrumentem realizacji wspomnianych celów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zakresem przedmiotowym projektu ustawy zostaną objęte następujące kwestie:
- możliwość wystawiania i wysyłania przez wykonawców oraz obowiązek przyjmowania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, związanych z realizacją zamówień publicznych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
- zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego (platformy elektronicznego fakturowania), służącego do wymiany dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz przetwarzania i udostępniania informacji związanych z realizacją zamówień publicznych.

Wykonawcy i zamawiający lub inni przedsiębiorcy już w tej chwili wystawiają i księgują faktury w przeważającej mierze z wykorzystaniem komputerowych systemów finansowo-księgowych. Jeżeli faktura ma postać papierową, to dochodzą do tego koszty związane z jej wydrukiem i przekazaniem za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Natomiast znacząco zmniejszą się koszty związane z ich drukowaniem i przesyłaniem ze względu na automatyczną komunikację pomiędzy systemami teleinformatycznymi.

Projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Do celów doraźnych należy zaliczyć:
- wypełnienie obowiązków, jakie spoczywają na Polsce, jako państwie członkowskim Unii Europejskiej, w zakresie transpozycji dyrektywy 2014/55/UE,
- wzrost stosowania rozwiązań elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez zamawiających,
- wzrost stosowania e-faktur w obrocie gospodarczym, w związku z realizacją procesów związanych z zamówieniami publicznymi,
- ułatwienie uczestniczenia przez polskich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jako cele długofalowe należy wskazać:
- standaryzację sposobu dokumentowania realizacji zamówień publicznych i elektronicznego fakturowania,
- obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności.

Jako potencjalne i spodziewane korzyści należy wskazać:
- wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki, w tym zwiększenie udziału polskich przedsiębiorców w rynkach zamówień publicznych innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
- obniżenie kosztów transakcyjnych w obrocie gospodarczym i w sprzedaży konsumentom indywidualnym,
- korzystny wpływ na rozwój krajowego rynku płatności bezgotówkowych.

Ze względu na to, że projekt ustawy jest równocześnie formą wprowadzenia przepisów Dyrektywy 2014/55/UE do polskiego porządku prawnego nie ma możliwości rozważenia innej formy interwencji państwa w rozwiązanie problemu niż wprowadzenie regulacji w postaci ustawy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Kościński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 01.08.2018
Rejestr zmian