Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC114
Tytuł

Projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz parnterstwie publiczno-prywatnym POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Główną przyczyną wdrożenia planowanych regulacji jest implementacja Dyrektywy 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych, którą w ramach negocjacji i stanowiska rządu Polska silnie wspierała. Regulacje te mają pozytywne oddziaływanie społeczno-gospodarcze.
Wyniki badań, takich jak opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2015 r . oraz zlecone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Badanie wpływu cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 roku  wskazują na znaczną skalę problemu, jakim jest niskie wykorzystanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych i obrocie gospodarczym (e-faktury ustrukturyzowane są to takie faktury, które pozwalają na automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych, bez manualnego wprowadzania danych przez człowieka).
Istotnym powodem dla przedmiotowej inicjatywy legislacyjnej jest dążenie do obniżenia kosztów w gospodarce, związanych z wystawianiem, przesyłaniem i księgowaniem faktur w postaci papierowej lub w formie elektronicznej nieustrukturyzowanej.
Ponadto należy wskazać, iż w licznych unijnych dokumentach programowych [Akt o jednolitym rynku 2 COM(2012) 573, Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy COM (2014) 192)] mowa jest o uczynieniu elektronicznego fakturowania dominującą formą wymiany dokumentów w zamówieniach publicznych oraz o zbudowaniu w pełni cyfrowych procesów związanych z zamówieniami publicznymi. Przedmiotowy projekt jest instrumentem realizacji wspomnianych celów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zakresem przedmiotowym projektu ustawy zostaną objęte następujące kwestie:
- możliwość wystawiania i wysyłania przez wykonawców oraz obowiązek przyjmowania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, związanych z realizacją zamówień publicznych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
- zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego (platformy elektronicznego fakturowania), służącego do wymiany dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz przetwarzania i udostępniania informacji związanych z realizacją zamówień publicznych.

Wykonawcy i zamawiający lub inni przedsiębiorcy już w tej chwili wystawiają i księgują faktury w przeważającej mierze z wykorzystaniem komputerowych systemów finansowo-księgowych. Jeżeli faktura ma postać papierową, to dochodzą do tego koszty związane z jej wydrukiem i przekazaniem za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Natomiast znacząco zmniejszą się koszty związane z ich drukowaniem i przesyłaniem ze względu na automatyczną komunikację pomiędzy systemami teleinformatycznymi.

Projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Do celów doraźnych należy zaliczyć:
- wypełnienie obowiązków, jakie spoczywają na Polsce, jako państwie członkowskim Unii Europejskiej, w zakresie transpozycji dyrektywy 2014/55/UE,
- wzrost stosowania rozwiązań elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez zamawiających,
- wzrost stosowania e-faktur w obrocie gospodarczym, w związku z realizacją procesów związanych z zamówieniami publicznymi,
- ułatwienie uczestniczenia przez polskich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jako cele długofalowe należy wskazać:
- standaryzację sposobu dokumentowania realizacji zamówień publicznych i elektronicznego fakturowania,
- obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności.

Jako potencjalne i spodziewane korzyści należy wskazać:
- wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki, w tym zwiększenie udziału polskich przedsiębiorców w rynkach zamówień publicznych innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
- obniżenie kosztów transakcyjnych w obrocie gospodarczym i w sprzedaży konsumentom indywidualnym,
- korzystny wpływ na rozwój krajowego rynku płatności bezgotówkowych.

Ze względu na to, że projekt ustawy jest równocześnie formą wprowadzenia przepisów Dyrektywy 2014/55/UE do polskiego porządku prawnego nie ma możliwości rozważenia innej formy interwencji państwa w rozwiązanie problemu niż wprowadzenie regulacji w postaci ustawy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Kościński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 września 2018 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 30.10.2018
Rejestr zmian