Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD571
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu analizy zagrożeń wynikających z działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz formy przedstawiania wniosków z analizy zagrożeń​

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Kierownicy jednostek organizacyjnych, wojewodowie oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, stosownie do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.  – Prawo atomowe w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U poz. …), mają obowiązek dokonać analizy odpowiednio zagrożeń  działalności wykonywanych przez jednostkę organizacyjną, zagrożeń na terenie województwa  albo zagrożeń na terenie kraju oraz opracować wnioski z tych analiz,  a następnie na podstawie tych analiz opracować plany postępowania awaryjnego na wypadek zdarzeń radiacyjnych. Obecnie brak jest wymagań dotyczących zakresu analizy zagrożeń wymaganej przez ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz przedstawiania wniosków z analizy zagrożeń wynikających z działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, wskutek czego utrudnione jest określenie potencjalnych sytuacji awaryjnych, które muszą być uwzględnione w planach postępowania awaryjnego, a także ich skutków i sposobu przeciwdziałania tych sytuacjom. Określenie tego zakresu jest przewidziane w delegacji zamieszczonej w art. 86g ustawy – Prawo atomowe zmienionej w wyniku implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1 i Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Mając na uwadze przedmiot regulacji jedynym możliwym rozwiązaniem opisanego problemu jest wydanie rozporządzenia i określenie w nim zakresu analizy zagrożeń wynikających z działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz formy przedstawiania wniosków z tej analizy.
Efektem proponowanych regulacji będzie zapewnienie prawidłowego procesu analizy zagrożeń pozwalającej w dalszej konieczności na przygotowanie adekwatnych do zagrożenia dokumentów planistycznych dotyczących postępowania awaryjnego.
Analiza zagrożeń obejmowała będzie wszelkie możliwe zagrożenia, które dotyczą działalności związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Forma opracowania wniosków z analizy zagrożeń będzie zgodna z formą przyjętą dla oceny ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Przyjęcie powyższego rozwiązania zapewni spójność dokumentacji planistycznej dotyczącej sytuacji zdarzeń radiacyjnych z planami na wypadek innych zagrożeń.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMŚ Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHenryk Kowalczyk Minister Środowiska
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry