Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD119
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie przez Radę Ministrów upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.), które jest zmieniane poprzez art. 16 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 178). Wspomniana ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze, jak również ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177) wymuszają konieczność wydania nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana dotycząca art. 22 ust. 9 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, stanowiącego podstawę do wydania nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, określającego m.in. organy wyznaczające na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych i odwołujące z tych stanowisk. We wskazanym przepisie proponuje się modyfikację pkt 1 poprzez wyeliminowanie z tego przepisu stanowisk służbowych prokuratorów do spraw wojskowych, z uwagi na okoliczność, że organ wyznaczający na stanowiska prokuratorów do spraw wojskowych został określony na poziomie ustawowym (art. 16 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze) oraz pkt 5 poprzez wyraźne wskazanie, że w stosunku do prokuratorów do spraw wojskowych zachodzi konieczność określenia w rozporządzeniu przełożonych prokuratorów do spraw wojskowych uprawnionych do sporządzania opinii, ze względu na specyfikę służby wojskowej.

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o prokuraturze, w nowym rozporządzeniu należało dokonać zmian w zakresie powoływania żołnierza zawodowego na stanowisko prokuratora do spraw wojskowych. O tym fakcie Prokurator Generalny informuje niezwłocznie Ministra Obrony Narodowej. Jednocześnie w przypadku powołania na stanowisko prokuratora do spraw wojskowych spośród kandydatów nie będących żołnierzami zawodowymi, powołanie następuje po powołaniu ich do zawodowej służby wojskowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAntoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 sierpnia 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.08.2017
do góry