Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD256
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego obejmuje jedynie podstawowe dane na temat podatków stanowiących dochód gmin takie jak: wpływy podatkowe oraz utracone dochody wskutek zastosowania obniżonych stawek podatków lub zwolnień podatkowych na mocy uchwał rad gmin, a także skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na mocy ustawy Ordynacja podatkowa.
2. Brak jest sprawozdawczości o charakterze podatkowym, w tym zwłaszcza o podatkach od nieruchomości (podatek od nieruchomości, rolny i leśny), w stosunku do których istnieją i są powszechnie wykorzystywane instrumenty władztwa podatkowego gmin. W szczególności nie jest dostępna scentralizowana informacja o takich danych podatkowych jak: obowiązujące w gminach stawki podatków przyjęte uchwałami rad gmin, podstawa opodatkowania (powierzchnia, powierzchnia użytkowa lub wartość) oraz informacje o powierzchni, powierzchni użytkowej lub wartości zwolnionej z opodatkowania na mocy prawa lokalnego.
3. Proponowane uzupełnienie sprawozdawczości jest ważne z punktu widzenia prowadzenia racjonalnej polityki podatkowej i formułowania propozycji zmian zarówno na szczeblu rządowym jak i na poziomie samorządu terytorialnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Nałożenie na organy podatkowe właściwe w sprawie podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązku sporządzania corocznego sprawozdania o wymiarze tych podatków.
2. Upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia zakresu informacji objętych sprawozdaniem oraz formy, terminu i sposobu jego sporządzania.
3. Przewiduje się, że sprawozdanie byłoby składane przez gminy w formie elektronicznej i przekazywane do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWiesław Janczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 października 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 13.10.2017
do góry